Publicaties en analyse

De arbeidsmarkt: cijfers en tendensen

Statbel

Statbel publiceerde recent nieuw cijfermateriaal over de arbeidsmarkt, zowel federaal als gewestelijk.

De cijfers van het tweede trimester van 2022 over de transities op de arbeidsmarkt geven aan dat mensen nog vlot aan het werk blijven, al vertraagt de transitie naar werk bij verschillende groepen van werklozen. Terwijl tussen het eerste kwartaal van 2021 en 2022 nog 35,2% van de werklozen werk vond, is dit tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2022 gedaald naar 31,1%. Waar 35,4% van de werklozen in het eerste kwartaal van 2021 nog werkloos was na een jaar, is dit nu al 42,2%. Vooral bij de mannen en middengeschoolden zien we meer werklozen die werk blijven zoeken.

Tussen het tweede kwartaal van 2021 en dat van 2022 neemt de werkgelegenheidsgraad toe bij zowel vrouwen als mannen, bij 20-54-jarigen en 55-plussers en bij zowel laag-, midden-, als hooggeschoolden. Kijken we naar regio, dan zien we in Brussel en Vlaanderen een toename in vergelijking met vorig jaar. In Vlaanderen stijgt de werkgelegenheidsgraad van 75,0% naar 76,3% en in Brussel van 61,6% naar 64,8%. In Wallonië echter noteren we een lichte daling, van 65,4% naar 65,0%. In absolute termen bedraagt het aantal werklozen van 15 tot 64 jaar in het tweede kwartaal van 2022 294.000, waarvan 68.000 werklozen in Brussel, 95.000 in Vlaanderen en 131.000 in Wallonië. 

Terwijl het totaal aantal werkenden tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2022 toenam met 2,6%, zien we toch een aantal opmerkelijke verschillen naargelang het statuut van die werkenden. Zo zien we dat er op één jaar tijd 81.000 zelfstandigen bijgekomen zijn, tegenover slechts 45.000 loontrekkenden.

Zowel bij de mannen als de vrouwen, bij de diverse leeftijdsgroepen en bij midden- en hooggeschoolden daalt de werkloosheidsgraad lichtjes tussen het tweede kwartaal van 2021 en datzelfde kwartaal in 2022. Wanneer we de cijfers per regio bekijken zien we echter dat de daling zich vooral in het Vlaamse Gewest situeert. Daar daalt de werkloosheidsgraad van 4,0% tot 3,1%, terwijl in de twee overige gewesten een lichte stijging te noteren valt. In Brussel gaat het om een stijging van 0,2 procentpunt (naar 12,0%) en in Wallonië om een stijging van 0,1 procentpunt (naar 8,6%). Waar het aantal loontrekkenden in de privésector tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2022 gestegen is met 3,1%, noteren we in de publieke sector een daling met 4,5%.

Het aantal vacatures is in de 3 gewesten gestegen met een stijging van respectievelijk 3.588 vacatures in het Vlaams Gewest, 2.540 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1.818 in het Waals Gewest ten opzichte van het eerste kwartaal 2022. Met 67% van alle vacatures in België blijft het Vlaams Gewest het gewest met het hoogste aantal vacatures. Daarna komt het Waals Gewest met 20% en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 13%. De vacaturegraad blijft hoger in het Vlaams Gewest (5,60%) dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (4,25%) en dan in het Waals Gewest (3,90%). Er zijn 5,03 keer meer vacatures in grote en middelgrote ondernemingen dan in kleine ondernemingen. De vacaturegraad blijft echter hoger in kleine ondernemingen (6,76%) dan in grote en middelgrote ondernemingen (4,72%).

Meer cijfers leest u via de website van Statbel.