Publicaties en analyse

Advies strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsplan

De Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geeft op eigen initiatief haar belangrijkste aanbevelingen voor het strategisch meerjarenplan gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Ondanks het feit dat de Vlaamse overheid en de dienst diversiteitsbeleid de afgelopen jaren al inspanningen hebben gedaan, verloopt de vooruitgang naar evenredige arbeidsdeelname in het eigen personeelsbestand traag, en blijft er nog een grote groeimarge. Volgens de Commissie Diversiteit is het belangrijk dat er nieuwe ambitieuze, maar ook realistische, streefcijfers worden vastgelegd. Het uiteindelijke streefdoel is een evenredige arbeidsdeelname. Om dat te bereiken, is er nood aan gerichte acties.

De Commissie Diversiteit geeft in haar advies enkele belangrijke aanbevelingen. We bespreken er kort enkele. 

Ten eerste moet men inzetten op rekrutering en selectie. Om het aandeel van de kansengroepen bij de Vlaamse overheid te verhogen en de algemene streefcijfers te realiseren, is het in eerste instantie essentieel om in te zetten op bereik van kansengroepen in het wervings- en selectiebeleid en zo de instroom te verhogen. De Commissie vraagt om hiertoe concrete doelstellingen op te nemen over het bereik van kansengroepen in selectie. Dit moet gepaard gaan met verdere sensibilisering en ondersteuning van de entiteiten omtrent instroom van kansengroepen. Ook kan de Vlaamse overheid meer samenwerking aangaan met VDAB, GTB en de GOB’s om een dienstverlening op maat van de entiteiten aan te bieden en personen uit de kansengroepen actief te bemiddelen naar specifieke jobs binnen de Vlaamse overheid.

Een andere aanbeveling gaat over het non-discriminatiebeleid. Inzake non-discriminatie pleit de Commissie steeds voor een tweesporenbeleid van zowel een sterke stimulering en sensibilisering om discriminatie te voorkomen, als een krachtdadige handhaving om discriminatie te bestrijden. Daarnaast moet een non-discriminatiebeleid worden ingebed binnen een ruimer diversiteits- en inclusiebeleid waarin verschillen worden erkend en gewaardeerd. Op die manier kan de meerwaarde van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname effectief tot stand komen.

De Commissie doet overigens ook een aanbeveling op het vlak van competenties. Ook personen die niet de vereiste diploma’s hebben maar wel over de juiste competenties beschikken, moeten vlot aan de slag kunnen bij de Vlaamse overheid en kunnen doorstromen naar functies op hun niveau. Dat impliceert een goed werkend competentiebeleid, inclusief een vlotte EVC-procedure (Elders Verworven Competenties), waarbij de competenties van huidige en toekomstige personeelsleden zichtbaar worden gemaakt en gewaardeerd. De Commissie vraagt om binnen het strategisch meerjarenplan verder werk van te maken van de verdere afstemming van de EVC-procedures met het nieuwe decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties (van 26 april 2019).

Het volledig advies leest u hier.

 

Zoek een artikel