Beleidsnieuws

Corona relanceplan

Op 7 juli werd het Relance- en herontwikkelingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de coronacrisis aan te pakken gelanceerd. Dit is het antwoord van de regering van het Brussels gewest op de coronacrisis-uitdagingen en moet naast de federale maatregelen en de maatregelen genomen door de 19 Brusselse gemeenten, worden gelegd. In dit plan worden zowel concrete maatregelen aangekondigd als beleidsintenties opgenomen uit het Brusselse regeerakkoord uit 2019 en de doelstellingen in de Strategie GO4Brussels2030.

In april en mei werd reeds 500 miljoen euro vrijgemaakt voor dringende steunmaatregelen om mensen en bedrijven die door de crisis getroffen werden, te helpen (bijvoorbeeld door de eenmalige premie voor handelszaken die verplicht moesten sluiten).

Begin deze zomer was 23% van de Brusselse loondienstsector getroffen door de tijdelijke werkloosheid, en 46% van de Brusselse zelfstandigen had al beroep gedaan op het overbruggingskrediet. Het aantal nieuw ingeschreven werkzoekenden bij Actiris kan eind dit jaar 10.000, 20.000 of 30.000 mensen bedragen, naar gelang de evolutie van de crisis. Een enquête van BECI (de Brusselse kamer van koophandel) heeft het zelfs over 52.000 werklozen.

Bij de concrete maatregelen vinden we onder meer het uitvoeren van de Jongerengarantie, de versterking van de acties tegen het voortijdig schoolverlaten bij jongeren van 15 tot 18 jaar en de intensivering van de initiatieven gericht op jonge NEET’s (18 tot 25-jarigen die noch school lopen, noch een job hebben, noch een opleiding of stage volgen). Voor de maatregelen rond jongerenwerkloosheid en NEET’s werd 175.000 euro uitgetrokken.

Omdat ze de werkgelegenheid kunnen opkrikken, wil men vooral aandacht besteden aan de sectoren horeca (restauratie en logies), landbouw en duurzame voedingsindustrie, kunst-, amusements- en recreatie, toerisme, bouw (inbegrepen renovatie), groot- en kleinhandel, administratieve en ondersteunende diensten (onder meer via de dienstencheques), vervoer en opslag (inbegrepen logistiek en last mile logistiek), menselijke gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn. Het plan bevat onder meer een aantal steunmaatregelen voor het hotelwezen, een herstelplan voor toeristische sector en het voordragen van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030.

De begeleidingscapaciteit van hub.brussels (Brussels agentschap voor bedrijfsondersteuning) wordt versterkt, de Brusselse regering wil de rol van facilitator voor grote bedrijven invoeren, bedrijven die overkop dreigen te gaan worden begeleid zodanig dat hun personeelsleden de zaak kunnen overnemen als coöperatieve, de website 1819 (info voor bedrijven) wordt verbeterd, het team 1819 wordt versterkt, en de 1819-diensten worden verplaatst naar de Brusselse wijken. Verder wordt de begeleiding aangekondigd van maatwerk-, inschakelings- en sociale economiebedrijven, en de creatie van een uniek loket voor het aantrekken van buitenlandse investeerders.

De regering wil er ook voor zorgen dat werklozen die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering, een artikel 60-job kunnen bekomen via de OCMW’s. Men voorziet extra steun voor de versterking van de begeleiding van werkzoekenden, de versterking van het opleidingsaanbod, de introductie van het opleidingsinkomen, het creëren van een zelfstandige job, 100 nieuwe GECO-betrekkingen in de welzijns- en gezondheidssector en de beleidsmaatregelen inzake impulsen voor inschakelingsbetrekkingen (bij Brusselse ondernemers die tot een faillissement genoopt worden). Daarnaast staan de proefprojecten zones zonder langdurige werkloosheid op de agenda.

Het relanceplan van de Brusselse regering besteedt tenslotte aandacht aan de strijd tegen het schoolverzuim en de digitale kloof, onder meer door de opleiding van schoolbegeleiders in digitale tools, dit in overleg met gemeenschappen en gemeenschapscommissies. Bij de concrete maatregelen vinden we nog de titels ‘Schoolverzuim bij de Brusselse jongeren bestrijden’ en ‘Digitale uitrusting van de scholen’.

Op 17 juli debatteerde het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het relanceplan dat de regering van het gewest tien dagen voordien had goedgekeurd in de strijd tegen de sociale, economische en andere gevolgen van de coronacrisis. In een inleidende toespraak benadrukte minister-president Rudi Vervoort (PS) dat de Brusselse regering in maart reeds 8 procent van de Brusselse begroting (500 miljoen euro of 410 euro per inwoner) uittrok voor maatregelen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Een aantal bedrijven konden beroep doen op de steunpremie van 2.000 of 4.000 euro en sommige belastingen werden geschrapt.

Voor de creatie van het relanceplan werd overleg gepleegd met het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (Besoc). Het relanceplan bevat overigens ook maatregelen rond milieu, huisvesting, gezondheid en mobiliteit. Vervoort wil verder gebruik maken van Europees geld voor diverse projecten. Bij de opstelling van de begroting 2021 later dit jaar zal duidelijker worden welke sommen voor welke projecten wordt uitgetrokken

De volledige tekst van het relanceplan vindt u hier. Het volledige verslag van het parlementaire debat kan u hier lezen.