Beleidsnieuws

Opheffing Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen

Met het oog op een slankere overheid besliste de Vlaamse Regering in het regeerakkoord 2019-2024 het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen stop te zetten. SYNTRA Vlaanderen bouwde in samenwerking met diverse partners de voorbije jaren de ondernemerschapsopleidingen, de leertijd en het duaal leren op professionele wijze uit. In de opheffing werden de verschillende diensten en personeelsleden overgeheveld naar andere organisaties zodat de expertise van de personeelsleden en de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijven.

De ondernemerschapsopleidingen worden geïntegreerd in het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het VLAIO Netwerk zal als toekomstig regisseur de innovatieve en flexibele ondernemerschapstrajecten en bijscholingen voor ondernemers in de markt blijven zetten en beheersovereenkomsten met de Syntra-vzw’s afsluiten.

De werkplekcomponent van duaal leren en andere alternerende opleidingen gaan naar het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), zo ook het toezicht op de duale trajecten en de leertijdopleidingen, het decreet Overeenkomst alternerende opleidingen en de ondernemerschapstrajecten. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren wordt ingebed in het Departement WSE en de regierol van het Vlaams Partnerschap wordt bevestigd. De secretariaatsrol van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren wordt samen waargenomen door het Departement WSE en het Departement Onderwijs en Vorming. Er wordt een expertisecentrum innovatieve leerwegen opgericht waarvan het onderzoeksprogramma wordt opgesteld en opgevolgd in overleg met het Partnerschap Levenslang Leren.

De leertijd gaat naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Ook de erkenning en opvolging van leerondernemingen waarvoor nog geen sectoraal partnerschap werd opgericht en die onder de bevoegdheid van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren vallen, zijn taken die de VDAB vanaf 1 januari 2021 opneemt.

Dit zal geen impact hebben op de opleidingen in de SYNTRA-opleidingscentra zoals SYNTRA Brussel. De verschillende Vlaamse entiteiten blijven samen met het netwerk van de lokale SYNTRA-opleidingscentra verder bouwen aan een innovatieve toekomst.

Meer info lees je hier.