Beleidsnieuws

Platform Levenslang Leren

De Vlaamse Regering legde in het Vlaams Pact 2020 vast dat in 2020 minstens 15 procent van de Vlamingen regelmatig zou moeten deelnemen aan opleidingen. Vandaag ligt dat percentage echter onder het Europese gemiddelde van 11,1 procent. In 2019 nam 8,6 procent van de Vlamingen van 25 tot 64 jaar deel aan een opleiding, zowel binnen als buiten het regulier onderwijs. Vlamingen volgen te weinig opleidingen wegens het ontbreken van een leercultuur.

In de beleidsnota Werk en Sociale Economie kondigde Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) aan een Platform Levenslang Leren op te richten samen met minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Dat platform moet zorgen voor meer synergie tussen de beleidsdomeinen Werk, Economie en Onderwijs op het vlak van vorming en opleiding doorheen de volledige loopbaan.

Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) vatte op vraag van Allessia Claes (N-VA) op 9 juli in de Vlaamse commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie kort de stand van zaken samen. Ze verwees hierbij naar haar antwoord de week voordien over opleidingsbehoeften van kortgeschoolden en 55-plussers en onderlijnde dat het platform, waarvan de conceptnota De Lerende Samenleving op 12 juni werd voorgelegd aan de regering, in oprichting is.

‘Daar is heel veel voorbereidend werk aan geweest. Er worden in de nota vier uitdagingen naar voren geschoven: iedereen leergretig maken, leren toegankelijk maken, vraag en opleidingsaanbod goed afstemmen, en leren wordt werken en werken wordt leren. Binnen elk uitdaging worden een aantal concrete opdrachten geïdentificeerd, met daarbij telkens aandacht voor de bijdragen van levenslang leren aan sociaal-economische participatie en inclusie’ aldus Crevits.

Samen met Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA) hebben ze over de nota advies gevraagd aan de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO), en het recent opgerichte economisch relancecomité. Het effectieve actieplan kan dit jaar volledig rond zijn.

Daarnaast wordt er ook een expertisecentrum innovatieve leerwegen opgericht in de schoot van het Departement Werk en Sociale Economie. Dat zal werken in opdracht van het platform, als ondersteuning bij het opmaken en uitvoeren van het actieplan.

Lees het volledige verslag.