Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel

In 2011 sloten Brussel en Vlaanderen een samenwerkingsakkoord waarin de twee gewesten een aantal afspraken maakten in de domeinen arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden ondertekenden, maar dat akkoord was aan herziening toe.

In het Brussels Gewest is de werkloosheid relatief hoog, in Vlaams-Brabant hebben veel werkgevers het moeilijk om geschikt personeel te vinden. De doorstroming van Brusselse werkzoekenden naar bedrijven in de rand rond Brussel en verder, loopt dan ook als een rode draad doorheen het Samenwerkingsakkoord.

In het huidige voorontwerp zien we dat er aandacht wordt besteed aan gezamenlijke arbeidsmarktanalyses van Actiris en VDAB, het uitwisselen van vacatures tussen de twee arbeidsbemiddelaars, praktische afspraken tussen Actiris en VDAB over de mandatering, het monitoren van de pendelstromen tussen Brussel en Vlaanderen, het aanpakken van knelpunten op de arbeidsmarkt, de bevordering van de kennis van het Nederlands, het inzetten op alternerend leren, etc.

De Brusselse en Vlaamse regering zijn het eens geraakt over dit voorontwerp. Er wordt nu advies ingewonnen bij Brupartners (de nieuwe naam van de Economisch-Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), het Beheerscomité van Actiris, BANSPA (Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners), de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), de Vlaamse Toezichtscommissie en de Raad van State. In 2018 formuleerde BANSPA reeds een advies voor een nieuw Samenwerkingsakkoord.

Het nieuwe Samenwerkingsakkoord zal niet alleen het akkoord van 2011 vervangen, maar annuleert ook het Samenwerkingsakkoord van 4 mei 2006 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de samenwerking inzake arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden.