Sociale economie

Het Brussels hoofdstedelijk gewest kent een hoge werkloosheid en een aanzienlijk aantal laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden. Vanuit het beleid koos men  voor het scheppen van een gunstig klimaat voor het sociale ondernemerschap om het creëren van nieuwe jobs, in diverse activiteitensectoren, te stimuleren. In 2018 verscheen de nieuwe Ordonnantie (23/07/2018) met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen'. Deze dicteerde dat ondernemingen zich konden laten erkennen als sociale onderneming en vervolgens een mandaat konden aanvragen voor een sociaal inschakelingsproject.

Hieronder vind je nog eens kort uitgelegd wat de erkenning en het mandaat precies inhouden.

Erkenning als sociale onderneming

Een organisatie kan zich laten erkennen als sociale onderneming wanneer het aan de volgende criteria voldoet:

 • Het uitvoeren van een economische activiteit: organisaties moet een doorlopende activiteit van productie van goederen en/of diensten hebben. Dit kan ook gaan om economische of sociale activiteiten die gratis worden uitgevoerd.
 • Het nastreven van een sociaal doel: Sociale ondernemingen moeten aantonen dat ze een ander prioritair doel nastreven dan de winst van haar leden of aandeelhouders, met ander woorden een doel dat het belang dient van de gemeenschap of van een specifieke groep personen.
 • Het beoefenen van een democratisch bestuur: Sociale ondernemingen moeten aantonen dat ze een hoge graad van beheersautonomie uitoefenen, een democratische beslissingsmacht hebben en een transparante en participatieve dynamiek nastreven.

Een erkenningsaanvraag kan op eender welk moment worden aangevraagd. Het aanvraag proces neemt ongeveer drie tot vier maanden in beslag.

Organisaties die erkend zijn als sociale ondernemingen kunnen genieten van de volgende voordelen:

 • Erkende sociale ondernemingen kunnen deelnemen aan een voor hen bestemde projectoproep en financiering verkrijgen voor het realiseren van een innoverend project.
 • Naargelang hun situatie kunnen zij hogere ondernemingspremies verkrijgen.
 • Tenslotte kunnen zij financiering verkrijgen om een programma voor socio-professionele inschakeling te ontwikkelen.

Mandaat voor sociale inschakelingsprojecten

Eens erkend als sociale onderneming is het ook mogelijk om een mandaat aan te vragen voor het uitvoeren van een sociaal inschakelingsprogramma.

Wat houdt dit in?

Een inschakelingsprogramma beoogt de inschakeling en re-integratie op de arbeidsmarkt van personen die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Het inschakelingsprogramma dient de volgende drie onderdelen te omvatten:

 • een begeleidings- en omkaderingsproject voor de doelgroepwerknemers;
 • een plan voor competentieverwerving;
 • een plan voor de doorstroming en/of de inschakeling van de doelgroepwerknemer naar/op de arbeidsmarkt.

Daarnaast moet de organisatie:

 • Minstens vier voltijdsequivalenten van de doelgroep te werkstellen (artikel 60, inschakelingscontract, inschakelingsbaan).
 • Minstens een voltijds equivalent (VTE) als begeleidingspersoneel tewerkstellen

De oproep voor een mandaat sociale inschakeling is één keer per jaar. Deze oproep wordt gepubliceerd in het voorjaar (tussen januari en juni). Organisaties hebben daarna 30 werkdagen de tijd om een aanvraag in te dienen. Op het moment dat men een mandaataanvraag indient, moet men erkend zijn als sociale onderneming.

Organisaties die gemandateerd zijn als sociale inschakelingsonderneming hebben recht op financiering voor de omkadering van hun doelgroepwerknemers. Afhankelijk van het aantal doelgroepwerknemers die worden tewerkgesteld, kan deze financiering variëren van 46 000€ (4VTE) per jaar tot 218.500€ (32 VTE) per jaar. Daarnaast kunnen gemandateerde inschakelingsondernemingen ook inschakelingsbanen aanvragen, waarbij zij tevens een premie ontvangen om de loonkosten te dekken.

Meer informatie over de erkenning- en mandaataanvraag vind je op de website van de GOB Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Wil je je graag laten erkennen als sociale onderneming of een mandaat aanvragen voor een inschakelingsproject? Het Adviesagentschap Sociale Economie (fransje.wagemans@tracebrussel.be, 0479 16 47 44) biedt hierbij ondersteuning.