Opinie en advies

Advies aanwerving werkzoekenden met handicap

Brupartners

Brupartners nam het ontwerp van besluit van de Brusselse regering tot de invoering van werkgelegenheidssteun voor de aanwerving van een werkzoekende met een handicap, en het ontwerp van besluit houdende de invoering van diverse wijzigingen op het vlak van de werkgelegenheidssteun, onder de loep. Dat leidde tot een aantal aanbevelingen.

Brupartners juicht de invoering toe van een gewestelijke aanwervingspremie voor personen met een handicap. Dit initiatief is een stap voorwaarts tegen de discriminatie van Nederlandstalige personen met een handicap, die geen aanspraak kunnen maken op de ondersteuningspremie die in het Vlaams Gewest werd ingevoerd, sinds de bevoegdheid inzake begeleiding naar een gewone baan in 2019 werd geregionaliseerd. Brupartners plaatst echter vraagtekens bij het toepassingsgebied van de geplande nieuwe premie. Deze is immers gekoppeld aan het Activa+-statuut. Brupartners vraagt om waakzaam te zijn voor het feit dat als de premie kan worden toegekend aan personen die al aan het werk zijn, Actiris mogelijk niet langer de relevante operator zal zijn. Tot slot vraagt Brupartners zich af of de Nederlandstalige Brusselaars nu ook toegang krijgen tot Activa+ via de erkenning van het attest van handicap.

Brupartners vestigt de aandacht op het feit dat als de opleidingsstimulans aan de BEV-voorziening wordt gekoppeld, dit de toegang tot de stimulans te zeer zal beperken. Een hele reeks opleidingen die in het kader van de BEV-voorziening niet zijn erkend, zouden nochtans voor de opleidingsstimulans wel moeten worden erkend. Brupartners herhaalt dat de BEV-voorziening een voorrecht van de werknemer is, terwijl de opleidingsstimulans een mechanisme is waarmee werkgevers op eigen initiatief opleidingen kunnen organiseren.

Brupartners betreurt het ten zeerste dat de voorgelegde besluiten van de Brusselse regering afwijken van wat in het kader van de gedeelde prioriteiten werd voorgesteld. In de oriëntatienota die in mei 2023 aan Brupartners werd voorgelegd, werd immers voorzien om het inschakelingscontract en de startbaanovereenkomsten samen te voegen tot één voorziening “Tewerkstelling Opleiding Jongeren” gericht op laaggeschoolde werkzoekenden jonger dan 26 jaar. Er werd ook vermeld dat de GECO-inschakelingscontracten die actief zijn in de vzw's die als GSIO gemandateerd zijn, tot ECOSOC-banen zouden worden omgevormd. Er moet echter worden vastgesteld dat het inschakelingscontract gewoonweg uit het landschap van de werkgelegenheidssteun verdwijnt, zonder dat verschillende voorzieningen worden samengevoegd.

Met betrekking tot de voor de nabije toekomst geplande wijzigingen inzake de individuele beroepsopleidingen (IBO) in ondernemingen en de startbaanovereenkomsten, dringt Brupartners erop aan dat het overleg hierover onder de best mogelijke omstandigheden zou plaatsvinden. Brupartners merkt op dat het gebrek aan toezicht en de lage verloning ook als problematisch in de IDEA-studie naar voren zijn gekomen. Het is in het voordeel van zowel de stagiair als de werkgever om over duidelijke instructies en omkadering op dit gebied te beschikken. Het is van essentieel belang dat de werknemer/stagiair een kwaliteitsvolle ervaring opdoet. Met betrekking tot de First-stage geeft Brupartners aan het ontwerp van ministerieel besluit met de verhoging van de maandelijkse premie te hebben ontvangen, maar vraagt hij zich enerzijds af welke maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat de begunstigde geen fiscale gevolgen zal ondervinden, en anderzijds of het opleidingsluik van de First-stage dat in de nota aan de regering werd aangekondigd, ten uitvoer zal worden gelegd.

Brupartners herhaalt dat specifieke maatregelen gericht op langdurig werkzoekenden en/of diegenen die het verst van de reguliere arbeidsmarkt verwijderd zijn ontbreken, hoewel de studie van Idea Consult benadrukt dat deze categorie werkzoekenden door de bestaande maatregelen onvoldoende wordt bereikt. Brupartners wijst op de moeilijkheden die werkgevers hebben om deze doelgroep in te schakelen, ondanks de bestaande stimulansen. Brupartners wijst er ook op dat de Activa-voorziening personen treft die veel dichter bij de arbeidsmarkt staan en het niet toelaat om de doelgroep die het verst van de arbeidsmarkt af staat te bereiken.

Lees het volledige advies op de website van Brupartners.