Secties

Privacyverklaring Tracé Brussel vzw

Tracé Brussel vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving hieromtrent. Dit houdt concreet in dat we: 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  Deze doelen en het type persoonsgegevens worden hieronder beschreven.
 • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de aangegeven doeleinden.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partners, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Via onze privacyverklaring informeren we u op een duidelijke en transparante manier hoe Tracé Brussel vzw precies omgaat met uw persoonsgegevens.

Tracé Brussel vzw
Antwerpselaan 26
1000 Brussel
info@tracebrussel.be 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen of bemerkingen heeft, kunt u met ons en onze functionaris voor gegevensbescherming, ook wel data protection officer (DPO) genoemd, contact opnemen via privacy@tracebrussel.be.

Tracé Brussel vzw

Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige Brusselse organisatie die volop inzet om de werkloosheid in onze hoofdstad aan te pakken. Dit doen we samen met een netwerk van partners.
Aangezien onze werking zeer divers is en de impact op het verwerken van persoonsgegevens bijgevolg zeer verschillend is, is onze privacyverklaring onderverdeeld in 4 verschillende hoofdstukken.

 

Ik ben een lezer

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Tracé Brussel vzw wilt iedereen die dit wenst op de hoogte houden van het reilen en zeilen in het Brussels opleidings-en tewerkstellingslandschap. Dit doen we in de eerste plaats via verschillende informatieve websites. Daarnaast vertrekt er wekelijks de Tracé Brussel Nieuws waarin we informatie bundelen over belangrijke events, focussen op nieuwe beleidsevoluties of inspireren met nieuws uit de sector. 

Dit deel van de privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van onze websites en lezers van onze nieuwsbrief.

 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Tracé Brussel vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • verzenden van de nieuwsbrief (toestemming)

De nieuwsbrief wordt enkel verstuurd mits uw uitdrukkelijk akkoord. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en het beheren van uw abonnement. Uw persoonsgegevens worden bijgehouden via MailChimp.
U heeft steeds het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. U kan zich steeds uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of ons hiervoor contacteren via het adres bovenaan deze verklaring.

 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • identiteitsgegevens: naam en voornaam
 • contactgegevens: e-mail
 • organisatiegegevens: naam organisatie (optioneel)
 
Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen, onder andere via het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief, telefonisch of e-mailcontact.

Wij maken op onze website en via de nieuwsbrief gebruik van cookies en verwante technieken. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u de website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om uw webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens bij over uw surfgedrag. In ons cookiebeleid vindt u meer informatie. In cookiebeheer kunt u per type cookie toestemming geven of weigeren.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Verstrekking en uitwisseling van gegevens

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting, …)
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven (Mailchimp)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen hebben overgenomen in de contractvoorwaarden).

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw persoonsgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.
 

Bewaartermijn?

Tracé Brussel vzw gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden bijgevolg meteen verwijderd wanneer een lezer aangeeft dat hij de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.

 
Uw rechten?

Om uw rechten uit te oefenen die hieronder worden opgesomd, vragen we u om u adequaat te identificeren. Dit om misbruik te voorkomen. 

Recht van inzage 

U heeft het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben alsook van het specifieke karakter van de verwerking, met inbegrip van het doel van de verwerking van deze gegevens. U mag hiervoor steeds een kopie van uw gegevens opvragen.

Recht op verbetering en verwijdering

U mag vragen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. U kan uw persoonsgegevens ook laten aanpassen of verbeteren. 

Recht op beperking of verzet

U mag eisen dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt worden wanneer u de juistheid van die gegevens betwist (beperking voor de duur die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren) of u verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat. U heeft eveneens het recht om die gegevens door te geven aan een derde. 

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u in de eerste plaats om rechtstreeks contact met ons op te nemen.
Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoeken.

Uiteraard kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
contact@apd-gba.be

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Tracé Brussel vzw hanteert een wachtwoordbeleid.
 • Enkel aangeduide medewerkers hebben toegang tot de databank van MailChimp.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren.
 • Antivirusprogramma’s werden op alle pc’s geïnstalleerd.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Wijziging privacyverklaring

Tracé Brussel vzw kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Deze wijziging zullen we voortdurend aankondigen via onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in het archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail indien u deze wenst raadplegen.

De laatste wijziging aan de Privacyverklaring ‘Ik ben een lezer’ gebeurde op 8 maart 2022.

Ik ben een klant

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Om begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden in de Brusselse Werkwinkels, in Leerwinkel Brussel en in het Infopunt Jobstudent Brussel - alle drie georganiseerd door Tracé Brussel vzw - is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van een heel aantal persoonsgegevens. Enkel op die manier slaagt Tracé Brussel vzw er in om een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat te bieden en uw profiel te matchen aan de juiste job, cursus en/of opleiding.
Dit deel van de privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van de Brusselse Werkwinkels, Leerwinkel Brussel en in het Infopunt Jobstudent Brussel.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Tracé Brussel vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Verzorgen van begeleiding en evaluatie (uitvoering overeenkomst en algemeen belang).
 • Bekomen van subsidiëring door de overheid (gerechtvaardigd belang).
 • De persoonsgegevens worden ook gebruikt om stil te staan bij de kwaliteit van onze dienstverlening. Bijgevolg voeren we op regelmatige basis verschillende analyses en statistieken uit, onder meer op basis van tevredenheidsenquêtes. Hierbij worden de persoonsgegevens echter altijd anoniem verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Met volgende persoonsgegevens gaat Tracé Brussel vzw aan de slag:

 • identiteitsgegevens als naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en nationaliteit
 • contactgegevens als adres, telefoonnummer, e-mail
 • socio-economische gegevens als bezit van en soort arbeidskaart, leefsituatie, burgerlijke staat, mobiliteit, tewerkstellingsmaatregelen, inkomenssituatie, randvoorwaarden
 • gegevens en documenten i.v.m. tewerkstelling en opleiding als behaalde diploma’s en attesten, talenkennis, computerkennis, werkervaring, cv en motivatiebrieven (in verschillende versies)
 • de ondernomen acties en stappen in het begeleidingstraject
 • informatie over soorten gezochte jobs en gewenste economische sectoren
 • voor studenten ook : Student@Workattest, schoolattest, leerlingen- of studentenkaart, foto
 • uw mening over de kwaliteit van onze dienstverlening

Al deze persoonsgegevens worden bijgehouden in een persoonlijk klantendossier. Het gaat hierbij om het databanksysteem Microsoft Dynamics 365 Customer Relationship Management (CRM) in de Cloud. 

Bent u een klant van de Brusselse Werkwinkels, georganiseerd door Tracé Brussel vzw, dan geldt een samenwerkingsovereenkomst met Actiris en VDAB. Daarom worden uw persoonsgegevens en begeleidingsacties eveneens genoteerd in het door hen voorziene datasysteem. Voor deze verwerkingen verwijzen we naar de privacyverklaring van Actiris en VDAB. Indien u niet wilt dat Tracé Brussel vzw hierin registreert, kunnen we geen begeleiding opstarten. 

Bent u een klant van de Leerwinkel dan kan het zijn dat er veel minder persoonsgegevens worden gevraagd en verwerkt. Het is mogelijk dat enkel uw naam, e-mail en telefoonnummer worden bijgehouden of dat u zelfs anoniem wordt verder geholpen. 

 
Bewaartermijn

Tracé Brussel vzw gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens van klanten worden niet langer dan 5 jaar bewaard na het afsluiten van het klantendossier. Deze termijn werd gekozen om de continuïteit in de begeleiding te garanderen bij terugkeer van een klant. 

Uw rechten omtrent uw gegevens

Om uw rechten uit te oefenen die hieronder worden opgesomd, vragen we u om u adequaat te identificeren. Dit om misbruik te voorkomen. 

Recht van inzage

Als klant heeft u recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben alsook van het specifieke karakter van de verwerking, met inbegrip van het doel van de verwerking van deze gegevens. Als klant mag u steeds een kopie van uw gegevens opvragen.

Recht op verbetering en verwijdering

Als klant mag u vragen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. U kan uw persoonsgegevens ook laten aanpassen of verbeteren. 

Recht op beperking of verzet

Als klant mag u vragen dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt worden wanneer u de juistheid van die gegevens betwist (beperking voor de duur die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren) of u verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als klant heeft u het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te ontvangen. U heeft eveneens het recht om die gegevens door te geven aan een derde. Dit recht staat enkel open indien de bewerking wordt verricht met geautomatiseerde procedés.

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u in de eerste plaats om rechtstreeks contact met ons op te nemen.
Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoeken.

Uiteraard kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
contact@apd-gba.be

 

Verstrekking en uitwisseling van gegevens

De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor werknemers en derden met wie we de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Tracé Brussel vzw maakt gebruik van een derde partij voor:

 • de uitbouw en ondersteuning m.b.t. Microsoft Dynamics 365 CRM 
 • de ontwikkeling, het onderhoud en de bijstand van informatica-toepassingen en software
 • de ondersteuning en beveiliging van de IT-infrastructuur 

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Tewerkstellingsdiensten Actiris en VDAB
 • Partnerorganisaties waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren
 • Subsidiërende organisaties als VGC en ESF

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en beperkt gebruikt voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

In het kader van de begeleiding kunnen wij ook uw gegevens doorsturen naar werkgevers; dit is evenwel nooit voor commerciële doeleinden.

Aan andere partijen zullen wij nooit uw persoonsgegevens overmaken tenzij de wet ons verplicht om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard. 

 
Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle medewerkers die namens Tracé Brussel vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De toegang tot persoonsgegevens worden beperkt tot de medewerkers binnen Tracé Brussel vzw.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Antivirusprogramma’s werden op alle pc’s geïnstalleerd.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We zorgen voor de onherkenbaarheid van persoonsgegevens waar nodig.
 
Camerabewaking
 • De Leerwinkel heeft op verschillende plaatsen in de lokalen camera’s geplaatst voor bewaking en toezicht. 
 • Tracé Brussel vzw respecteert alle wettelijke regels hieromtrent. 
 • Alle bovenvermelde rechten en beveiligingsmaatregelen zijn hierop ook van toepassing.
 • Binnengaan in een plaats met camerapictogrammen aan de ingang, wordt aanzien als een voorafgaande toestemming. 
 • De beelden worden enkel bekeken bij feiten die een mogelijke inbreuk betekenen.
 • Wanneer het gaat over misdrijven kunnen de beelden worden doorgegeven aan politiediensten en gerechtelijke overheden.
 • De beelden worden maximum 1 maand bewaard. Binnen het voorziene softwareprogramma worden de files ongeveer om de 3 weken overschreven.
Wijziging privacyverklaring

Tracé Brussel vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

De laatste wijziging aan de Privacyverklaring ‘Ik ben een klant’ gebeurde op 21 maart 2024.

 

Ik ben een partner

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Om Brusselse werkloosheid aan te pakken en de positie van alle werkzoekenden op de arbeidsmarkt te versterken, werkt Tracé Brussel vzw op regionaal, zonaal en sectoraal vlak samen met een netwerk van partners. Bij de uitbouw van dit netwerk verzamelt Tracé Brussel vzw persoonsgegevens van medewerkers van organisaties waarmee we samenwerken (“partners” genoemd). 
Dit deel van de privacyverklaring is van toepassing op die medewerkers van onze partners.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Tracé Brussel vzw verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Samen werken aan innovatieve wegen naar werk, opleiding en een solidaire economie impliceert namelijk dat we met elkaar in contact gaan en elkaar op de hoogte houden van zinvolle initiatieven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Per organisatie of school verwerkt Tracé Brussel vzw volgende persoonsgegevens:

 • identiteitsgegevens als naam medewerker
 • professionele contactgegevens als adres, telefoonnummer, e-mail
 • functie binnen de organisatie

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. via inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, door bezoek aan onze gebouwen, door briefwisseling, …). 
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de partnerorganisaties.
Of wanneer een derde partij , die daartoe bevoegd is, ons uw persoonsgegevens verstrekt (professionele dienstverleners, uw werkgever, enz.)

Al deze persoonsgegevens worden bijgehouden in het databanksysteem Microsoft Dynamics 365 Customer Relationship Management (CRM) in de Cloud. 

Bewaartermijn

Tracé Brussel vzw gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens van werknemers worden bijgevolg meteen verwijderd of aangepast wanneer we op de hoogte worden gebracht dat een medewerker niet langer in dienst is van de betrokken organisatie of school. 

Uw rechten omtrent uw gegevens

Om uw rechten uit te oefenen die hieronder worden opgesomd, vragen we u om u adequaat te identificeren. Dit om misbruik te voorkomen. 

Recht van inzage

Als partner heeft u recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben alsook van het specifieke karakter van de verwerking, met inbegrip van het doel van de verwerking van deze gegevens. U mag steeds een kopie van uw gegevens opvragen.

Recht op verbetering en verwijdering

Als partner mag u vragen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. U kan uw persoonsgegevens ook laten aanpassen of verbeteren.

Recht op beperking of verzet

Als partner mag u vragen dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt worden wanneer u de juistheid van die gegevens betwist (beperking voor de duur die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren) of u verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als partner heeft u het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te ontvangen. U heeft eveneens het recht om die gegevens door te geven aan een derde.

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u in de eerste plaats om rechtstreeks contact met ons op te nemen.
Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoeken.

Uiteraard kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
contact@apd-gba.be

 

Verstrekking en uitwisseling van gegevens

De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor werknemers en derden met wie we de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Tracé Brussel vzw maakt binnen luik partnerwerking gebruik van een derde partij voor:

 • de uitbouw en ondersteuning m.b.t. Microsoft Dynamics 365 CRM 
 • de ondersteuning en beveiliging van de IT-infrastructuur 
 • de ontwikkeling, het onderhoud en de bijstand van informatica-toepassingen en software

We wisselen enkel gegevens uit op voorwaarde dat die instantie recht heeft op de gegevens (zoals subsidiegevers), ze op een veilige en wettelijk correcte manier verwerkt en ze op een vertrouwelijke manier behandelt.
We maken hierover de nodige afspraken met de betrokken instanties.

Aan andere partijen zullen wij nooit uw persoonsgegevens overmaken tenzij de wet ons verplicht om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard. 

 
Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Antivirusprogramma’s werden op alle pc’s geïnstalleerd.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

Wijziging privacyverklaring

Tracé Brussel vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email als u deze wilt raadplegen.

De laatste wijziging aan de Privacyverklaring ‘Ik ben een partner’ gebeurde op 23 december 2021.

 

Ik neem deel aan een project

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Om de werkloosheid in onze hoofdstad aan te pakken, zet Tracé Brussel de schouders onder een aantal projecten. Zo worden o.a. Brusselse leerlingen, leerkrachten, jongerenwerkers, … gecoacht en geïnformeerd over de Brusselse arbeidsmarkt of toegeleid naar een werkplek om beroepscompetenties te verwerven. Daarnaast worden verscheidene projecten opgezet of gecoördineerd om het bestaande beroepsopleidingsaanbod te verruimen en tegemoet te komen aan de specifieke vragen van werkgevers.
Dit deel van de privacyverklaring is van toepassing op de deelnemers van die projecten.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Tracé Brussel vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • administratie en dienstverlening (uitvoering overeenkomst)
 • om te kunnen deelnemen aan de projecten van Tracé Brussel vzw (uitvoering overeenkomst)
 • bekomen van subsidiëring en projectfinanciering (gerechtvaardigd belang)
 • versturen van informatie over onze activiteiten (gerechtvaardigd belang)

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Tracé Brussel vzw verwerkt volgende gegevens voor deelnemers:

 • identiteitsgegevens als naam, voornaam, geslacht, geboortejaar
 • contactgegevens als postcode, telefoonnummer
 • Gegevens ivm tewerkstelling en/of opleiding: als talenkennis Nederlands en Frans, ervaring inhoud module, scholingsgraad, motivatie, aandachtspunten voor de instructeurs, werkloosheids- of tewerkstellingsstatuut, resultaten van de bijscholingsmodule

Voor leerkrachten en leerlingen worden enkel naam, voornaam, postcode, geboortejaar (van leerling) of e-mail (van leerkracht), studierichting en school verzameld; bekomen van de school of rechtstreeks van de leerlingen.

Al deze persoonsgegevens worden per werkingsjaar bijgehouden (digitaal en/of op papier) in dossiers per project en subsidiegever. 

 

Bewaartermijn

Tracé Brussel vzw gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en aangegeven door subsidiegever. De gegevens worden bijgevolg verwijderd wanneer de verantwoordingstermijn is verstreken.

 
Uw rechten omtrent uw gegevens

Om uw rechten uit te oefenen die hieronder worden opgesomd, vragen we u om u adequaat te identificeren. Dit om misbruik te voorkomen.

Recht van inzage

Als deelnemer heeft u recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben alsook van het specifieke karakter van de verwerking, met inbegrip van het doel van de verwerking van deze gegevens. U mag steeds een kopie van uw gegevens opvragen.

Recht op verbetering en verwijdering

Als deelnemer mag u vragen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. U kan uw persoonsgegevens ook laten aanpassen of verbeteren.

Recht op beperking of verzet

Als deelnemer mag u vragen dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt worden wanneer u de juistheid van die gegevens betwist (beperking voor de duur die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren) of u verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als deelnemer heeft u het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te ontvangen. U heeft eveneens het recht om die gegevens door te geven aan een derde.

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u in de eerste plaats om rechtstreeks contact met ons op te nemen.
Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoeken.

Uiteraard kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
contact@apd-gba.be

 

Verstrekking en uitwisseling van gegevens

De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor werknemers en derden met wie we de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Tracé Brussel vzw maakt binnen luik partnerwerking gebruik van een derde partij voor:

 • de uitbouw en ondersteuning m.b.t. Microsoft Dynamics 365 CRM 
 • de ondersteuning en beveiliging van de IT-infrastructuur 
 • de ontwikkeling, het onderhoud en de bijstand van informatica-toepassingen en software

We wisselen enkel gegevens uit op voorwaarde dat die instantie recht heeft op de gegevens (zoals subsidiegevers), ze op een veilige en wettelijk correcte manier verwerkt en ze op een vertrouwelijke manier behandelt.

We maken hierover de nodige afspraken met de betrokken instanties.

Aan andere partijen zullen wij nooit uw persoonsgegevens overmaken tenzij de wet ons verplicht om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard. 

 
Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Antivirusprogramma’s werden op alle pc’s geïnstalleerd.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

Wijziging privacyverklaring

Tracé Brussel vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email als u deze wilt raadplegen.

De laatste wijziging aan de Privacyverklaring ‘Ik neem deel aan een project ’ gebeurde op 23 december 2021.