Opinie en advies

Advies arbeidsmarktparticipatie vrouwen

Brupartners

Op 21 september aanstaande vindt de Werkgelegenheidsconferentie plaats, die door de federale minister van Werk wordt georganiseerd. Deze schuift het thema ‘arbeidsmarktparticipatie van vrouwen’ naar voor.

Uit de recentste studies over het vraagstuk van vrouwen op de arbeidsmarkt kunnen een aantal vaststellingen worden gedaan. Sommige daarvan zijn overigens specifiek voor Brussel:

  • De genderkloof is het grootst in Brussel (in vergelijking met de andere Gewesten);
  • Deze kloof is gedeeltelijk te verklaren door de sociaal-demografische structuur van Brussel;
  • De specialisatie van de Europese en Belgische arbeidsmarkt is sterk gendergebonden (vrouwen specialiseren zich in diensten aan personen, gezondheidszorg, opvoeding, ...);
  • Het aantal door vrouwen gepresteerde uren ligt lager dan het aantal door mannen gepresteerde uren. In Brussel is de kloof echter kleiner en ligt de verhouding vrouwen dat deeltijds werkt onder het nationale gemiddeld;
  • Vrouwen werken doorgaans niet in dezelfde beroepen, sectoren of op dezelfde hiërarchische organisatieniveaus als mannen. 

Over het algemeen bemerkt men dat vrouwen die bijzonder succesvol zijn in hun studies, meer moeilijkheden ondervinden dan mannen om het beroepsleven ten volle aan te gaan. Brupartners roept op om het beleid ten gunste van loongelijkheid te versterken, zodat mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk zouden worden betaald. Brupartners dringt aan op een betere toepassing van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en op een versterking van de rol van de sociale partners. 

Brupartners nodigt uit om meer na te denken over de mogelijkheid dat de stageperioden in het kader van knelpuntberoepen zouden worden bezoldigd, zelfs vóór de intrede in het beroep. Brupartners benadrukt het belang om binnen ondernemingen initiatieven te ondersteunen die mannen ertoe aanzetten om ouderschapsverlof op te nemen, zodat dit verlof binnen het koppel beter zou worden verdeeld. Brupartners vraagt om de werking en toegankelijkheid te evalueren van de bestaande systemen die vrouwen en mannen in staat stellen om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken om voor hun kinderen of hun naasten te zorgen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat ze later zonder belemmeringen weer aan het werk kunnen. 

Brupartners wil het belang benadrukken van een strikte toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 35, waarin staat dat deeltijdse werknemers en werkneemsters die dat willen voorrang moeten krijgen bij uitbreidingen van werktijden binnen hun onderneming. Brupartners steunt de ontwikkeling van mogelijke werkregelingen voor vrouwen en mannen die dat wensen, om zo beroepsleven en gezinsverantwoordelijkheden beter op elkaar te kunnen afstemmen (telewerken, werktijdregelingen, ...). 

Brupartners herhaalt dat het van fundamenteel belang is om een aanbod van zowel betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvangplaatsen te ontwikkelen, om zo de belemmeringen voor vrouwen om de arbeidsmarkt te betreden te verminderen. De organisatie vindt het van essentieel belang om de arbeidsvoorwaarden van professionals in de kinderopvangsector aanzienlijk te verbeteren. Er dient ook rekening te worden houden met de situatie van buitenschoolse kinderverzorgsters, die vaak afhankelijk zijn van onzekere statuten met ingewikkelde werktijden en vaak zonder opleidingsmogelijkheden. Brupartners stelt vast dat de kinderopvangsector ondergefinancieerd is en roept op om deze te herwaarderen. 

Brupartners moedigt aan om te blijven investeren in opleidingsprogramma's, onder meer om vrouwen te voorzien van vaardigheden die relevant zijn voor snel veranderende sectoren zoals technologie. Levenslang leren moet worden bevorderd om het aanpassingsvermogen van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten. Brupartners roept op om de vervanging van personeelsleden in opleiding te financieren (compenserende aanwerving), in het bijzonder in laag gewaardeerde sectoren waarin vrouwen in de meerderheid zijn. 

Brupartners roept de regering op om alle maatregelen te bevorderen om eenoudergezinnen te ondersteunen bij de toegang tot voltijds werk en om deze indicator te gebruiken om deze maatregelen te evalueren. De organisatie vraagt om de regels inzake gelijkwaardigheid en erkenning van diploma’s te versoepelen en om het systeem voor de validering van vaardigheden en de validering van opgedane ervaringen (VAE) te valoriseren. 

Brupartners nodigt uit om mentoring- en coachingprogramma’s aan te bieden om de professionele ontwikkeling van vrouwen te bevorderen en hen te helpen om in hun loopbaan naar leidinggevende posities door te groeien. De organisatie spoort ertoe aan om programma’s te ontwikkelen om vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen en om financiële steun te bieden aan vrouwen die een eigen bedrijf willen oprichten. Brupartners moedigt de vrijwillige invoering aan van procedures of mechanismen zoals de positieve acties of van nieuwe wervingspraktijken die een oplossing kunnen zijn om meer vrouwen aan te nemen. Er moeten inspanningen worden geleverd om diversiteit binnen de wervingscomités van de publieke sector te bevorderen, om zo een breed scala aan perspectieven te waarborgen. 

Met betrekking tot de representativiteit in raden van bestuur steunt Brupartners de invoering van tijdelijke maatregelen die het zullen toelaten om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in deze organen te vergroten. Brupartners stelt voor om financiële stimuli te overwegen, zoals belastingverminderingen, subsidies of beurzen om het voor vrouwen aantrekkelijker te maken om de arbeidsmarkt te betreden. 

Lees hier het volledige advies.