Opinie en advies

Advies Brupartners – Federal Learning Account

Brupartners

In 2022 heeft de Raad van de Europese Unie aanbevolen dat de lidstaten individuele opleidingsrekeningen zouden opstellen om burgers een beter overzicht te geven van hun leertraject, en om hen in staat te stellen deel te nemen aan relevante nieuwe opleidingen. Dit hield ook het creëren van een digitaal portaal op nationaal niveau in. De wet van 20 oktober 2023 was de eerste stap hierin, met het opzetten van de Federal Learning Account. Brupartners formuleert een advies naar aanleiding van het betreffende samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en gemeenschappen.

Hoewel het initiatief van een Individual Learning Account (ILA) als algemeen principe goed is onthaald, schept de praktische toepassing ervan echter discussie. Het gaat hier meer bepaald om de creatie van de Federal Learning Account (FLA) sinds 1 april 2024, het digitaal platform als onderdeel ervan.

De representatieve werknemersorganisaties steunen de invoering van de ILA zo snel mogelijk, ten voordele van de burger. Anderzijds vragen de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en werkgevers van de social-profitsector om een uitstel van de maatregel. Deze laatsten zijn van mening dat de invoering van de FLA onvoldoende was voorbereid, en bepaalde zwakke punten vertoont. De bedoeling is dat werkgevers alle informatie over de gevolgde opleidingen en het opleidingsrecht van hun werknemers in het systeem invoeren (dat is ingegaan op 1 april jongstleden). De werkgeversorganisaties, middenstand en social-profitorganisaties vinden dit op de huidige manier onhaalbaar door de administratieve overlast. Ze vrezen dat dit de aanvaarding en toepassing van de maatregel op de langere termijn zal beperken, en vragen daarom een uitstel en een kwalitatief proefproject ter re-evaluatie en herwerking van de praktische toepassing van de maatregel.

Brupartners is van mening dat ILA toegankelijk zou moeten zijn voor alle burgers, ook in de openbare sector. Ook wensen zij informatie te laten opnemen in verband met betaald educatief verlof en equivalentie van diploma’s, met een beslissingsrecht voor de burger om de verwerving van nieuwe bekwaamheden al dan niet te laten valoriseren. Ook wijst Brupartners op de noodzaak om rekening te houden met de digitale kloof.

Het volledige advies is te vinden op de website van Brupartners.