Beleidsnieuws

Arbeidsmatige activiteiten in sociale economie

De SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) formuleerde een advies aan de Vlaamse regering inzake de arbeidsmatige activiteiten (AMA) in de sociale economie.

0p 21 oktober 2020 vroeg Hilde Crevits, Vlaams Minister van Economie, Werk en Sociale Economie (CD&V) een advies aan de SERV inzake het voorontwerp rond arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie. Het voorontwerp betreft een wijziging van de uitvoeringsbesluiten bij het decreet over sociale werkplaatsen en bij het decreet over de werk- en zorgtrajecten. In deze wijziging, die werd uitgevoerd op 16 oktober 2020, worden de drie subsidievormen van arbeidszorg in de sociale economie (de structurele arbeidszorg die maatwerkbedrijven aanbieden, de ondersteuning door middel van het meerbanenplan arbeidszorg, en de projecten voor activerende arbeidszorg) geïntegreerd tot één regelgevend kader voor arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie.

De SERV keurt de vereenvoudiging van de verschillende subsidievormen rond arbeidszorg goed alsook dat deze hervorming leidt tot meer activerende trajecten gericht op betaalde arbeid. Zij vindt het ook positief dat er hierrond een gedeelde verantwoordelijkheid komt tussen de beleidsdomeinen Welzijn en Werk en Sociale Economie (WSE), maar dringt er op aan dat er dringend overleg moet komen tussen de twee beleidsdomeinen.

Het is vooral belangrijk dat de verschillen in doelgroep, meer bepaald de verschillen tussen de doelgroep in arbeidsmatige activiteiten in WSE en die in arbeidsmatige activiteiten in Welzijn, goed worden afgebakend en dat er tegelijkertijd geen werkzoekenden uit één van de voormalige subsidievormen uit de boot vallen. In het nieuwe kader wordt er gefinancierd per deelnemer en niet langer op basis van de gepresteerde uren van de deelnemer. Dit vindt de SERV positief en het zou leiden tot een meer continue begeleiding. De hervorming zou ook meer doorstroom realiseren door middel van competentieverwerving.

Op een aantal zaken heeft de SERV nog opmerkingen. Het is belangrijk dat maatwerkbedrijven erkend begeleider kunnen blijven voor AMA WVG (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), zodat deelnemers die niet meekunnen in het activerende kader eventueel op dezelfde werkvloer aan de slag kunnen blijven. De SERV stelt zich de vraag of de VDAB momenteel voldoende capaciteit heeft om dit allemaal op te volgen. Het is ook belangrijk dat er voldoende plaatsen zijn voor de doelgroep in de sociale economie, wat vaak niet het geval is. Momenteel behoudt de doelgroep tijdens deelname aan een arbeidszorgtraject zijn leefloon, maar de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering wordt niet opgeschort. Dit zou moeten worden herbekeken. 

Het advies leest u hier.