Opinie en advies

Begeleiding werkzoekenden door Actiris

Brupartners

Brupartners is globaal positief over het voorontwerp van ordonnantie betreffende de begeleiding bij de zoektocht naar werk die Actiris aanbiedt aan werkzoekenden, maar formuleert wel een aantal suggesties voor aanpassingen aan de tekst.

Het Rekenhof voerde tussen 2017 en 2021 een audit uit van de begeleiding van werkzoekenden door Actiris. De resultaten van de audit werden in november 2023 gepubliceerd met zeven aanbevelingen voor het verbeteren van het juridisch kader, de evaluatie en de interne controle. Daarin stond onder meer: “Het tempo en de kwaliteit van de begeleiding, die soms laattijdig van start gaat, variëren van werkzoekende tot werkzoekende. De verschillen qua behandeling van werkzoekenden worden niet systematisch gemotiveerd”. In aanbeveling zes pleitte het Rekenhof er dan ook voor om “een duidelijk en volledig juridisch kader te scheppen dat garandeert dat het begeleidingsproces verloopt volgens de beginselen van gelijkheid en transparantie”.

Minister voor werkgelegenheid Bernard Clerfayt (Défi) heeft de aanbeveling van het Rekenhof opgevolgd, en in een voorontwerp van ordonnantie gegoten, dat ter advies werd voorgelegd aan Brupartners. Brupartners verheugt zich over het initiatief van de minister, maar doet een aantal voorstellen ter verbetering van de tekst.

Inzake begeleiding van werkzoekenden ontbreekt volgens Brupartners nog steeds een duidelijk kader met betrekking tot het ‘tijdschema'/de volgorde van alle fasen. De sociale partners vragen dat de lancering van een nieuwe online database, die toegankelijk is voor werkgevers, gepaard zal gaan met informatiesessies en afdoende begeleiding. Brupartners vraagt zich ook af of Actiris de nieuwe wettelijke gecodificeerde resultaatsverplichting zal kunnen nakomen in de huidige context van begrotingsbeperkingen.

Brupartners vraagt ook de mogelijkheid dat de werkzoekende zelf vraagt om door een partner te worden begeleid, en vindt dat begeleiding en beschikbaarheidscontroles van elkaar dienen te worden gescheiden. Brupartners formuleert ook een aantal formele opmerkingen. Het sociaaleconomisch overlegorgaan wijst er op dat er verschillende besluiten nodig zullen zijn om de toekomstige ordonnantie uit te voeren, en merkt op dat er een aantal verschillen zijn tussen de Franstalige en Nederlandstalige versie van het voorontwerp van ordonnantie.

Lees hier het volledige advies van Brupartners.