Publicaties en analyse

Belgische Kerncijfers 2022

Statbel

Statbel publiceert de Belgische Kerncijfers 2022. Deze kerncijfers geven een duidelijk beeld van wat er gebeurt in België, in de gewesten en in de gemeenten, georganiseerd rond vier thema’s: (1) Demografie, levenscyclus en diversiteit, (2) Werk, inkomen en levensomstandigheden, (3) Consumptie, huisvesting en toerisme, (4) Landbouw, economie en mobiliteit. Hierna volgen enkele demografische cijfers en informatie over werk, inkomen en levensomstandigheden.

Op demografisch vlak is België qua inwonersaantal het 8ste grootste land in de 27 landen van de Europese Unie. In 2021 groeide de Belgische bevolking met 62.770 inwoners (0,54%) tot 11.584.008 Belgen. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest telt 1.222.637 inwoners, met 7.528 inwoners/km2, tegenover Vlaanderen met 6.698.876 inwoners en 492 inwoners/km2, en Wallonië met 3.662.495 inwoners en 217 inwoners/km2.

Er zijn twee demografische fenomenen die de groei bepalen. Enerzijds is er het natuurlijk saldo dat vorig jaar uitzonderlijk negatief was, en dit jaar opnieuw positief is (+5.623). Met andere woorden: in 2021 zijn er meer baby’s geboren dan er mensen overleden zijn. Anderzijds is het internationaal migratiesaldo positief (+58.118), net als de afgelopen jaren. Meer mensen kwamen naar België dan dat er mensen uit België wegtrokken. De bevolkingsgroei is voornamelijk het gevolg van dat positief internationaal migratiesaldo. De vergrijzingstrend zet zich door en diversiteit is sterk aanwezig. Op 1 januari 2022 was 66,6% van de Belgische bevolking een Belg met Belgische achtergrond, 20,6% was een Belg met een buitenlandse achtergrond en 12,8% was een niet-Belg, waarvan velen uit een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

De werkgelegenheid heeft zich hersteld dankzij de verschillende COVID steunmaatregelen. Het aantal werkenden nam tussen 2020 en 2021 met 51.000 personen toe. Anderzijds nam het aantal werklozen met 42.000 personen toe. Het armoederisico daalde omdat de steunmaatregelen groter inkomensverlies temperden.

Wat de werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad in België betreft, was 70,6% van de Belgische bevolking van 20 tot 64 jaar aan het werk en was 6,3% van de 15- tot 64-jarigen werkloos. Er zijn meer mannen aan het werk (74,5%) dan vrouwen (66,8%). Bij de vrouwen is dit echter wel het hoogste percentage ooit. De werkloosheidsgraad bij mannen en vrouwen bedraagt respectievelijk 6,7% en 5,9%.

De meerderheid van de werkenden Belgen werkt in de privésector, en bijna 90% van de loontrekkenden heeft een vast contract. Vrouwen werken vaker deeltijds dan mannen – meer dan drie-vierden. Van alle loontrekkende vrouwen werkt 42,1% deeltijds tegenover slecht 11,6% van alle loontrekkende mannen. Zorg voor kinderen en familie is voor 24,6% van de vrouwen de basis van deze keuze, en voor 10,3% van de mannen. De gender loonkloof bedroeg in 2020 5,3%. Dit verslechtert met de leeftijd.

Andere onderwerpen binnen het thema Werk, inkomen en levensomstandigheden betreffen afwezigheden en werkgerelateerde gezondheidsproblemen, de welvaartsindex, het risico op armoede of sociale uitsluiting, en ernstige materiële en sociale deprivatie, eenzaamheid en geluksgevoel, en digitaal isolement. Op de website Statbel.be vindt u het volledige onderzoek, en de meest recente cijfers.