Publicaties en analyse

Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Brusselse raad gelijkheid vrouwen en mannen

De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (RGVM) heeft als opdracht adviezen te geven en aanbevelingen te doen i.v.m. elk vraagstuk betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen; voorrang te geven aan adviezen over maatregelen van regelgevende aard die een impact hebben op de gelijkheid van vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; ten derde de problematiek van de gelijkheid van vrouwen en mannen op te volgen, ook op andere bevoegdheidsniveaus, voor zover dit een impact heeft op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De RGVM is van mening dat het ontwerp van ordonnantie inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling een nuttige bijdrage kan leveren in de strijd tegen de vele vormen van discriminatie die nog steeds op de Brusselse arbeidsmarkt bestaan, en die er op zeer concrete wijze toe leiden dat vele Brusselaars (m/v) van de arbeidsmarkt worden geweerd wegens de discriminatie op grond van hun afkomst, geslacht, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, geloof, enz. In dit verband verwelkomt de RGVM het initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en in het bijzonder: de wens van het Gewest om een voortrekkersrol te blijven spelen op het gebied van discriminatietests; de wens om periodiek een wetenschappelijke studie te laten uitvoeren om een actueel beeld te krijgen van discriminerende verschijnselen; de zorg om rekening te houden met de onderrapportage van discriminatie die slachtoffers niet melden of aarzelen om te melden, met name in geval van weigering tot aanwerving; de bereidheid om "mystery client"-tests te vergemakkelijken door de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie toe te staan tests ter plaatse uit te voeren. 

De RGVM vindt het belangrijk in gedachten te houden dat discriminatietests slechts één van de verschillende middelen zijn om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Hoewel het dus van essentieel belang is dat de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie over doeltreffende middelen beschikt om de ernstigste overtredingen te registreren en zo nodig voor de rechter te brengen, mag de sanctiebenadering niet het alfa en omega van de strijd tegen discriminatie zijn. De RGVM beseft dat de strijd tegen discriminatie niet kan worden teruggebracht tot de kwestie van tests en neemt met belangstelling kennis van de 15 verbintenissen die de minister van Werkgelegenheid onlangs is aangegaan om discriminatie bij aanwerving te bestrijden, en benadrukt dat het van belang is het voorontwerp van ordonnantie waarover dit advies gaat, te koppelen aan andere actieplannen, uitgevoerd door andere ministers of staatssecretarissen, zoals het racismeplan, het plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, het (toekomstige) gendermainstreamingplan, enz.

De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen is verheugd over de visienota diversiteitslabel betreffende het nieuwe governancemodel. De Raad looft het geleverde werk en de belangrijke besprekingen die zijn gevoerd tussen Actiris, de regering en de sociale partners. Om te beginnen heeft de RGVM echter vragen bij de gelijkwaardigheid van de premies, ongeacht de financiële middelen waarover de begunstigden beschikken. De Raad is van mening dat het verkrijgen van het label een voldoende stimulans zou moeten zijn voor grote ondernemingen en dat de financiële steun zou moeten worden voorbehouden voor kleine ondernemingen (verenigingen en kmo's).

Lees hier het volledige verslag