Publicaties en analyse

Jaarverslag 2023 - Agentschap Integratie en Inburgering (AII)

AII

Het Jaarverslag 2023 van het Agentschap Integratie en Inburgering is uit.

Het Agentschap werkte in 2023 rond de zeven strategische doelstellingen: een slagkrachtig inburgeringsbeleid dat nieuwkomers kansen biedt en zorgt dat ze zo snel mogelijk een bijdrage leveren aan de samenleving en de welvaart, een gedeelde samenleving waaraan iedere burger kan bijdragen en waar er meer met en minder naast elkaar geleefd wordt, inzetten op Nederlands en bouwen aan een sterk taalbeleid, correcte en met data onderbouwde beeldvorming van de diversiteit in de samenleving, binnen- en buitenlandse goede praktijken samenbrengen en een expertisecentrum uitbouwen, het optimale evenwicht vinden voor Brussel tussen inschakeling in het Vlaams integratiebeleid en haar specifieke lokale context, en tenslotte evolueren van het Agentschap Integratie en Inburgering naar een performant samenlevingsagentschap.

Brussel komt uiteraard uitgebreid voor in het jaarverslag. De verplichte inburgering in Brussel trad in voege op 1 juni 2022. De inburgeraar heeft in Brussel de vrije keuze tussen een Frans- en Nederlandstalig inburgeringstraject. AII werkt dan ook actief aan de werving van inburgeraars, een duurzaam netwerk van doorverwijzers, een flexibel aanbod MO (Maatschappelijke Oriëntatie), en een aanvullend aanbod van niet-verplichte modules. AII ondersteunt de VGC in de uitbouw van de vierde pijler in het inburgeringstraject, het participatie- en netwerktraject. Samen met Brusselse partners, o.a. de VGC en gemeenschapscentra, maakt men werk van het onthaal en de begeleiding van tijdelijk beschermden uit Oekraïne.

De detectie van verplichte inburgeraars door de Brusselse gemeenten is nog in ontwikkeling. Hierdoor zijn er minder inburgeraars dan voorzien verplicht en blijft de verwachte doorstroom naar de Brusselwerking (Bon) uit. Op datum van 23 december 2023 bedroeg het totaal aantal actieve dossiers van verplichte inburgeraars in Brussel 2.843. Hierin heeft Bon een aandeel van 20% (557 dossiers) en hebben de BAPA’s (dat zijn de Franstalige zusterorganisaties) een aandeel van 80% (2.286). Sinds juni 2023 zijn bijkomende (wervings)acties gerealiseerd en is bijkomend wervingsmateriaal ontwikkeld. Het gaat onder meer om: acties gericht op specifieke doelgroepen, zoals een cursus MO Engels voor buitenlandse studenten, een cursus MO Turks in de bibliotheek van Sint-Joost-ten-Node, extra cursussen MO in het reguliere aanbod voor tijdelijk beschermden uit Oekraïne, een wervingscampagne via sociale media gericht op nieuwkomers uit Turkije, Marokko en Indië, een pitch en proefles voor buitenlandse studenten van de VUB en de ULB, het sectortraject zorg, en een inburgeringsprogramma met focus op de zorgsector in samenwerking met het Huis voor Gezondheid.

Er zijn 4.300 inburgeringscontracten met Brusselse inburgeraars afgesloten, waarvan 4.000 met verplichte en 300 met rechthebbende inburgeraars. Een Actieplan Brussel is opgemaakt en de gefaseerde invoering is opgestart. Dat plan bevat acties met focus op het positioneren van de Brusselwerking Bon, het promoten van het aanbod en het werven van inburgeraars, het verder vraaggericht ontwikkelen van het aanbod, het verder uitbouwen van de Brusselse dataset, en het versterken van de medewerkers. Samen met Brusselaars, Brusselse gemeenten en organisaties nam AII initiatieven en steunde men projecten die inzetten op een correcte beeldvorming van het leven in een grootstedelijke context. 

Nieuwkomers in Vlaanderen worden via een brief uitgenodigd om zich aan te melden bij het Agentschap. In Brussel kregen nieuwkomers tot en met 2023 geen uitnodigingsbrief van het Agentschap. Sinds de invoering van de plicht tot inburgering op 1 juni 2022 stellen de Brusselse gemeenten inburgeraars op de hoogte van hun inburgeringsplicht. Er zijn in Vlaanderen en Brussel ook nieuwkomers die zich spontaan aanmelden voordat ze een uitnodigingsbrief kregen.

Samen met N22 (Brusselse gemeenschapscentra) zijn in 2022 drie Oekraïne-hubs opgestart in GC De Platoo, GC Elzenhof en GC Kontakt. Vanuit de hubs werd tot augustus 2023 lokaal samengewerkt en gekeken naar de noden en inbreng van vluchtelingen uit Oekraïne in Brussel. Er is ingezet op individuele trajectbegeleiding, infosessies ‘Welkom in Brussel’ en ontmoetingsactiviteiten. Hierbij werd nauw samengewerkt met Promote Ukraine en Ukrainian Voices. Vanaf september 2023 kunnen tijdelijk beschermden uit Oekraïne in Brussel terecht in het reguliere inburgeringstraject.

Lees hier het volledige jaarverslag.