Publicaties en analyse

Jaarverslag SERV

SERV

De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg. Het is dé ontmoetingsplaats van de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, UNIZO, Boerenbond en Verso) en vakbonden (ACB, ABVV en ACLVB) waar ze samenwerken aan adviezen en akkoorden over belangrijke sociaaleconomische onderwerpen.

Enkele elementen uit het jaarverslag:

In 2023 werd uitvoering gegeven aan het werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’, dat de Vlaamse Regering samen met de sociale partners afsloot op 1 juli 2022. Dit akkoord bevat 40 maatregelen om de krapte en mismatches op de arbeidsmarkt aan te pakken, en een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Zo werd de knelpuntpremie geïntroduceerd voor werkzoekenden zonder vervangingsuitkering die zich engageren voor een knelpuntopleiding van minimum drie maanden.

De SERV is positief over het samenwerkingsakkoord dat de Vlaamse Regering afsloot met het Waalse Gewest, maar dringt er wel op aan om de Vlaamse en Waalse arbeidsmarkt en de interregionale pendel van werkenden jaarlijks te analyseren en realistische en ambitieuze doelstellingen te bepalen. Daarnaast pleit de commissie Arbeidsmarkt voor een betere lokale samenwerking tussen VDAB en lokale besturen (gemeenten en OCMW’s). Dat is nodig voor een meer resultaatgericht activeringsbeleid met meer maatwerk. De SERV vestigt de aandacht op bijkomende beleidsinitiatieven die nodig zijn om de kansen van leefloongerechtigden op de arbeidsmarkt daadwerkelijk te versterken en hun doelgerichte activering te realiseren. Andere dossiers die de commissie arbeidsmarkt in 2023 behandelde, betreffen onder meer de Vlaamse opleidingsincentives, individueel en collectief maatwerk, de jobbonus, en activeringsmaatregelen van VDAB.

Het advies over de programmatieaanvragen in beroepsgerichte en technische studierichtingen wees op het beperkt aantal opleidingen en leerlingen in duaal leren in de dubbele finaliteit (TSO). De SERV vroeg daarnaast meer samenwerking tussen scholen en met sectoren om versnippering tegen te gaan, om het tekort aan vakleraren op te vangen en om praktijkervaring (stages) te verzekeren. Ter ondersteuning van werkplekleren kwam er één premie voor ondernemingen (ook éénmanszaken) die een leerwerkplek aanbieden en één premie voor leerlingen die een kwalificerende opleiding volgen. Volgens de SERV moeten meer leerlingen en meer ondernemingen kiezen voor werkplekleren. De middelen moeten die gewenste groei weerspiegelen.

De commissie Sociale Economie nam zich voor te bekijken hoe de sector meer dan vandaag een rol kan spelen in het brede activeringsverhaal in Vlaanderen. De commissie focust daartoe op de case van personen in (langdurige) arbeidsongeschiktheid en zette in 2023 de oefening verder die was opgestart in 2022. Het doel was om te onderzoeken hoe de aanwezigheid van deze groep binnen de sector beter gemonitord kan worden, en welke rol de sector mogelijk kan opnemen op vlak van reïntegratie van deze groep.

En wat voor 2024? “We verwachten adviezen en rapporten over re-integratie van personen met gezondheidsuitdagingen, lokaal arbeidsmarktbeleid, digitale soevereiniteit, energietransitie, 15 jaar fiscaal beleid, vrouwen met een migratieachtergrond, het Europees voorzitterschap, etc.”, aldus voorzitter Danny Van Assche.

Raadpleeg het volledige jaarverslag op de website van de SERV.