Beleidsnieuws

Laagdrempelige opleidingen voor Brusselaars

Vlaanderen voorziet een extra opleidingsaanbod voor de anderstalige en laaggeschoolde werkzoekenden in Brussel opdat deze aan de slag kunnen gaan in een knelpuntberoep in Vlaanderen of Brussel.

In een mededeling aan de Vlaamse regering op 17 juli werd kennisgegeven dat VDAB als regisseur in het najaar 2020 een subsidieoproep zal lanceren naar de opleidingsaanbieders om via laagdrempelige opleidingen in combinatie met een intensieve begeleiding en/of bemiddeling de integratie van deze doelgroepen op de arbeidsmarkt te bevorderen.

De VDAB zal in het kader van deze oproep de projecten financieren op grond van de verordening nr. 360/2012 van de Europese Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van artikels 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen (‘DAEB de-minimis’). De dienstverlening en de bijhorende opleiding tot knelpuntberoep voor deze personen is een openbare dienstverlening waarvoor de compensatie in overeenstemming is met de voorwaarden van de DAEB de-minimis verordening.

Dit onder specifieke voorwaarden dat deze niet door dienstverleners op de vrije markt geleverd wordt en in de nabije toekomst niet zal geleverd worden zonder steunmaatregel.