Publicaties en analyse

Maandrapport Actiris

Actiris

Eind november 2023 telde het Brussels Gewest 89.935 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn 3.775 NWWZ meer dan in november 2022, ofwel een stijging van 4,4% (+4,6% bij de mannen en +4,2% bij de vrouwen).

Bij de vrouwen is de jaarlijkse evolutie al langer aan het stijgen, al sinds september 2022. Op maandbasis zien we echter een daling van 1.358 werkzoekenden (-1,5%) ten opzichte van oktober 2023. Er zijn meer mannen ingeschreven als NWWZ. Op 10 jaar tijd blijven beide categorieën gestaag dalen en is de kloof kleiner geworden, hoewel de vrouwen telkens iets meer fluctueren.

De relatieve daling van de werkloosheid op maandbasis komt overeen met een hogere uitstroom dan instroom in de loop van de maand. In november bedroeg de totale instroom in de werkloosheid 8.559 personen (6.187 herinschrijvingen en 2.372 nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van 9.917 personen. De uitstroom vertegenwoordigt 10,9% van de NWWZ eind oktober, terwijl de instroom van de NWWZ eind november 9,5% bedraagt.

De langdurig werkzoekenden (≥ 24 maanden) zijn het sterkst vertegenwoordigd. In de categorie “< 6 maanden” valt de seizoenschommeling gelinkt aan de inschrijving van jongeren na hun studies sterk op. Dit is minder zichtbaar in de twee laatste categorieën: daar stokt de daling die sinds 2015 gaande was sinds de coronacrisis (zomer 2020). Zeker in de categorie “≥ 24 maanden” is het aantal bijna teruggekeerd tot het niveau van 2020.

De NWWZ met buitenlandse studies zonder gelijkwaardigheid zijn het sterkst vertegenwoordigd. Hun aantal is tot 2015 blijven stijgen, waarna het gestaag daalde tot de start van de coronacrisis. Net zoals bij de langdurig NWWZ zien we hun aantal niet meer dalen sindsdien. Anderzijds hebben de laaggeschoolde NWWZ op 10 jaar een sterkere daling gekend en blijft die voorlopig als enige dalen. Dit wordt sinds 2020 ook ingehaald door dat van de middengeschoolden, dat stabiel is sinds 2016, terwijl dat van de hooggeschoolden, dat sinds 2020 stijgt, er heel dicht bij zit.

Ondanks een grotere vertegenwoordiging van 25-49-jarigen onder de NWWZ, stellen we vast dat de enige groep die de laatste 10 jaar is gegroeid, de groep 50+ is. Dit is ten dele het gevolg van de geleidelijke uitdoving van vrijstelling van inschrijving als werkzoekende tot 60 jaar, dat in verband staat met de verlenging van de loopbanen. Sinds de zomer 2021 is hun aantal echter opnieuw licht beginnen dalen.

Eind november 2023 bedroeg de werkloosheidsgraad in Brussel 14,8% (14,3% voor de mannen en 15,5% voor de vrouwen). We stellen vast dat een aanzienlijk aantal nieuwkomers de Brusselse arbeidsmarkt betreedt. Zo steeg tussen 2017 en 2021 de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd met 3,6%. In absolute waarde ging de bevolking op beroepsactieve leeftijd in het Brussels Gewest met iets meer dan 28.000 eenheden omhoog sinds 2017.

We merken vanaf juli 2021 een sterke stijging van het aantal ontvangen werkaanbiedingen op jaarbasis met een nooit eerder bereikt niveau van WA ontvangen per maand, wat vooral te danken is aan een intensiever gebruik van de website als diffusiekanaal. In 2021 schommelde het aantal werkaanbiedingen dat Actiris ontving tussen 2.000 en 3.500 per maand.

We zien dat de werkaanbiedingen voor wegtransport op de eerste plaats is komen te staan. Ze zijn goed voor meer dan één zesde van alle werkaanbiedingen die tijdens deze periode werden ontvangen. Globaal genomen staan de 10 beroepsdomeinen die het afgelopen jaar de meeste tewerkstellingsmogelijkheden boden voor méér dan de helft van de werkaanbiedingen die de laatste 12 maanden werden ontvangen (55,4%).

Lees hier het volledige maandrapport.