Vooraan

Memorandum Tracé Brussel vzw: Duurzaam Werk voor Iedereen

TB

Tracé Brussel vzw heeft deze week haar memorandum ‘Duurzaam Werk voor Iedereen’ verstuurd naar alle verkozenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daarnaast ook naar de betreffende beleidsinstanties en adviesraden. In dit memorandum worden aanbevelingen geformuleerd ter ondersteuning van de Brusselse Nederlandstalige socio-professionele inschakelingssector (SPI-sector).

Met dit memorandum wil Tracé Brussel vzw de essentiële rol benadrukken van de SPI-sector bij het overbruggen van de kloof tussen kwetsbare werkzoekenden en duurzame tewerkstelling. Het schetst de uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd wordt, en doet concrete aanbevelingen voor beleidsverbeteringen en noodzakelijke financiële ondersteuning.

Allereerst wordt aanbevolen om de toegang tot Nederlandstalige begeleiding te vergemakkelijken zodat werkzoekenden sneller hun weg vinden naar Nederlandstalige trajecten, wat hun kansen op de arbeidsmarkt bevordert. Voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt ook aanbevolen om de sociale inschakelingsondernemingen te versterken, langere trajecten te voorzien voor de meest kwetsbare werkzoekenden, en een kader te bieden rond arbeidszorg zodat mensen met een arbeidsbeperking de eerste stappen kunnen zetten naar tewerkstelling via arbeidsmatige activiteiten.

Daarnaast wordt aangeraden om het aanbod aan bijscholingen, korte en toegankelijke opleidingen voor doelgroepwerknemers en werkzoekenden uit te breiden. Er moet ook meer worden ingezet op het wegwerken van drempels voor interregionale mobiliteit, zodat meer Brusselse werkzoekenden aan de slag kunnen in Vlaanderen. Verder moet er aandacht besteed worden aan meertaligheid en het dichten van de digitale kloof.

De laatste twee thema’s in dit memorandum, de re-integratie van ex-gedetineerden en Duaal Leren, zijn onderwerpen waar Tracé Brussel vzw de laatste jaren hard heeft op ingezet en waarbij aan beleidsmakers wordt gevraagd om deze inspanningen te blijven ondersteunen.

Investeren in opleiding, begeleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen bevordert niet alleen sociale inclusie, maar versterkt ook de economische veerkracht van onze samenleving. Tracé Brussel vzw hoopt dat dit memorandum zal leiden tot een constructieve dialoog en gezamenlijke inspanningen, zodat de socio-professionele inschakelingssector haar potentieel volledig kan benutten.

Lees hier het volledige memorandum.