Publicaties en analyse

OCMW-steuntrekkers en de arbeidsmarkt

Brulocalis

In haar recentste nieuwsbrief besteedt Brulocalis aandacht aan de toeleiding van OCMW-steuntrekkers naar de arbeidsmarkt. Uit cijfers van de Brusselse OCMW’s rond de tewerkstelling van mensen in het kader van de inschakelingstewerkstelling blijkt dat het aantal begunstigden dat via dit stelsel een job vindt, de voorbije vijf jaar is gedaald.

Op grond van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 kan het OCMW een job aanbieden aan iemand met een leefloon, of een equivalent leefloon, zodat die werkervaring kan opdoen en kan re-integreren in zowel het socialezekerheidsstelsel als op de arbeidsmarkt. De term “artikel 60” zelf moest plaatsmaken voor “inschakelingsbaan”. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de regering in 2019 beslist om het kwalitatieve aspect van het “artikel 60-stelsel” te versterken door de invoering van nieuwe praktijken aan te moedigen, die beter geharmoniseerd zijn en meer gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Paradoxaal genoeg is de tewerkstelling van mensen met een leefloon/equivalent leefloon in het kader van de inschakelingsregeling in het Brussels Gewest gedaald sinds 2020, het jaar waarin de  ordonnantie van 28 maart 2019 van kracht ging. Momenteel bedraagt het percentage mensen die recht hebben op maatschappelijke integratie (RMI) en mensen die recht hebben op maatschappelijke hulp (RMH) met een inschakelingsbaan 5% (gewestelijk gemiddelde 2022), met afwijkingen van 2% tot 10%. De verschillen tussen de 19 Brusselse OCMW’s zijn vrij groot.

Van het totaal aantal mensen zouden mensen met een gezondheidsproblematiek, 60-plussers, mensen in opleiding, mensen met dringende medische hulp (DMH) en studenten afgetrokken moeten worden van de statistieken om een realistische instroom in het arbeidsproces te hebben waarnaar de OCMW’s op gewestelijk niveau zouden kunnen streven, stelt Brulocalis. Dankzij de gegevens van Actiris kan een cohort van mensen die door artikel 60 zijn gegaan, worden gevolgd in het jaar na hun uitstap uit artikel 60. Hieruit blijkt dat gemiddeld bijna 40% van de mensen onder artikel 60 positief uitstroomt: binnen het jaar na het uitstappen vinden ze een job van minstens een maand.

Uit onderzoek naar het parcours van mensen die in België bij het OCMW aankloppen, en het weer verlaten, is al gebleken dat een groot aantal mensen die terug aan de slag gaan, een groot risico lopen om opnieuw in de maatschappelijke bijstand terecht te komen. De reden hiervoor is dat de jobs waartoe mensen toegang hebben na het ontvangen van bijstand van een OCMW meestal tijdelijk zijn. Vaak wordt het contract van de persoon niet verlengd zodra de werkgelegenheidssteun afloopt.

Brulocalis heeft nog een boodschap voor de nieuwe regering: “Wat betreft de ondersteuning van rechthebbenden in een SPI-traject, moet nu absoluut worden afgestapt van de logica waarbij SPI-diensten worden gefinancierd via ESF+-programma’s of projectoproepen. In de plaats moet nu worden gekozen voor structurele financiering van de Brusselse regering”.

Lees hier het volledige artikel voor details.