Publicaties en analyse

Ondernemingsplan 2023

VDAB

In 2023 wordt een meerjarenactieplan opgemaakt op basis van de gezamenlijke arbeidsmarktanalyse met Actiris die in 2022 voor de eerste keer gepubliceerd werd. Het eerste jaarlijkse Ondernemingsplan (JOP 2020) bevatte een meerjarig aspect; de regeerperiode 2019-2024. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen (vanaf JOP 2021 en volgende) waren updates en bijsturingen.

De doelstellingen zijn gebaseerd en afgestemd op het Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024, de beleidsnota Werk en Sociale Economie (WSE) 2019–2024 en de beleids- en begrotingstoelichting 2023 van de minister van Werk. Ook het managementplan VIBE 1.0 en 2.0, het VESOC-akkoord ‘Alle hens aan dek’, het actieplan ‘VDAB als regisseur’ en het werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ vormen belangrijke inspiratiebronnen voor dit JOP.

Ondanks de minder gunstige economische conjunctuur, blijft de arbeidsmarktkrapte alomtegenwoordig. VDAB zal daarom versterkt inzetten op het bereiken en activeren van niet-beroepsactieven. VDAB werkt hiervoor samen met verschillende partners binnen het ecosysteem. Zo zal men nog meer gaan samenwerken met de lokale besturen om niet-beroepsactieven te bereiken en activeren en te streven naar een 80% werkzaamheidsgraad. De beleidsnota omvat 3 strategische doelstellingen: meer mensen aan het werk, sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat en veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan Brussel.

In uitvoering van het VESOC - werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ wordt verder ingezet op versterkte samenwerkingsakkoorden met Brussel en Wallonië. In navolging van de nabijheidsstrategie en duurzame vastgoedvisie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 25 november 2020 heeft VDAB de ambitie om op termijn te komen tot 5 mastercampussen verspreid over Vlaanderen, en één stadscampus in Brussel. 

Het samenwerkingsakkoord dat in 2021 goedgekeurd werd, regelt dat VDAB en Actiris jaarlijks een gezamenlijke arbeidsmarktanalyse uitvoeren en samen de knelpuntberoepen aanpakken. Jaarlijks zal er een actieplan opgesteld worden met de (gezamenlijke) acties voor dat jaar, met als doel het verhogen van de competenties van de Brusselse werkzoekenden, én het verhogen van de mobiliteit richting Vlaamse arbeidsmarkt. Verder operationaliseert de meerjarige overeenkomst de afspraken uit het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel, en zal ze eveneens de verantwoordelijkheden van beide organisaties benoemen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. 

U vindt hier het volledige ondernemingsplan