Beleidsnieuws

Ondernemingsplan VDAB 2024

VDAB

Het Jaarlijks Ondernemingsplan (JOP) 2024 is een weergave van de nieuwe beleidsprojecten die op stapel staan of lopende zijn en waarvan VDAB de trekker is binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Daarnaast blijft VDAB verder werken aan de bestaande dienstverlening voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Een kort globaal overzicht.

Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken richt VDAB zich steeds meer tot de groep van de voormalig niet-beroepsactieven. Het gaat om mensen met een leefloon, inburgeraars, langdurig zieken, sociale huurders en mensen zonder een uitkering die zich spontaan inschrijven bij VDAB. Bijna de helft van de werkzoekenden die vandaag zijn ingeschreven bij VDAB zijn mensen die voorheen niet-beroepsactief waren. 

De doelgroep die VDAB bereikt en vervolgens moet activeren, verandert dus fundamenteel. VDAB en haar partners hechten nu dus nog meer belang aan een meer laagdrempelige, enthousiasmerende en maatgerichte dienstverlening. Ook moet deze strategie gepaard gaan met een proactieve dienstverlening ten aanzien van werkgevers én een inclusief aanwervingsbeleid van werkgevers. Daarom blijft VDAB ook inzetten op de sensibilisering van werkgevers om elk talent een kans te geven, onder meer via job-coaching op de werkvloer, individueel maatwerk en werkplekleren.

VDAB wil ook andere partners hierin meetrekken, zoals de sociale partners, sectoren, het RIZIV, ziekenfondsen, lokale besturen en de OCMW’s. Ook de samenwerking Vlaanderen-Brussel wordt in de kijker gezet, op het gebied van Interregionale Arbeidsmobiliteit.

In het JOP vinden we de Strategische doelstellingen 2024, die een historische terugblik bieden op metingen, beleid, samenwerking met werkgevers en meer. 

De Beleidsprojecten 2024 gaan in op het Beleidsveld Werk met activering, loopbanen, duurzame arbeidsmarkt en een thema-overschrijdend gedeelte, op Competenties, en op Sociale economie. Activering overloopt het aanbod op maat, kwetsbare groepen en niet-beroepsactieven, controle van de beschikbaarheid van werkzoekenden, en een gepersonaliseerde en resultaatsgerichte aanpak voor werkgevers. Loopbanen gaat in op het faciliteren en het omkaderen van loopbaantransities. Duurzame arbeidsmarkt dekt het ondersteunen van transities en transformaties op de arbeidsmarkt. Het thema-overschrijdend gedeelte tenslotte geeft de beleidsversterkende ESF-middelen weer, en het performant en klantgericht uitbouwen van de overheidsdienstverlening.

De Horizontale strategische doelstellingen gaan in op meer algemene beheersthema’s zoals de aanbevelingen van de audit aan VDAB, de opvolging van de personeelsbesparing, het preventieplan, het diversiteitsplan, de energiebesparing en de opvolging van de Europese regelgeving.

Bovenstaande thema’s worden onderverdeeld in een aantal werven op basis van de overheidsdoelstellingen, met uitleg over de huidige voortgang.

Voor het volledige Ondernemingsplan 2024 kan u terecht op de website Vlaanderen.