Nieuws uit de sector

Partnershipkader Actiris en OCMW’s

Actiris en OCMW

Het nieuwe partnershipkader tussen de OCMW's en Actiris voor de periode 2022-2027 heeft als strategisch doel een duurzame en kwalitatieve (her)tewerkstelling te realiseren van personen die een leefloon of gelijkaardige maatschappelijke hulp ontvangen, en dit via een socio-professioneel inschakelingstraject.

Om deze doelstelling te bereiken, rekening houdend met de eisen die verbonden zijn aan het beheerscontract van Actiris, en de opdrachten die aan de OCMW's worden toevertrouwd op het vlak van professionele integratie, komen de partijen overeen om de term "oplossing" te gebruiken. Dit concretiseert het sociaal-professionele integratieproject van de doelgroep, waarbij de oplossing tijdens de begeleiding de vorm kan aannemen van een baan, een opleiding, een stage, een hervatting van de studies of een validering van de competenties. In die zin zou de ondersteuning van werkzoekenden waarop dit partnerschapskader is gericht, aansluiten bij de strategie van de "Oplossingsgarantie voor iedereen", ontwikkeld door Actiris.

De strategische doelstelling van het partnershipkader kan onderverdeeld worden in meerdere operationele doelstellingen: 

  • De OCMW's financieel ondersteunen voor de individuele begeleiding naar (socio)professionele inschakeling van gerechtigden op het leefloon, of op equivalente leefloon; en de individuele begeleiding bij doorstroming naar een nieuwe baan van werknemers op het einde van hun inschakelingsbaan (artikel 60§7 OW);
  • Een kwaliteitsvolle begeleiding garanderen aan elke werkzoekende die deel uitmaakt van het doelpubliek van de OCMW's; 
  • Het profiel van de begunstigden beter omlijnen, hun problemen identificeren, hen begeleiden bij hun inschrijving als werkzoekende bij Actiris en, in het licht van complementariteit, hen oriënteren naar een voorziening die op hun persoonlijke situatie is afgestemd; 
  • Het partnership tussen de OCMW's en Actiris verbeteren en verstevigen, o.a. door de invoering van een betere complementariteit en transversaliteit tussen de diensten van de instellingen; 
  • De voorziening voor de doorstroming naar werk op het einde van een inschakelingsbaan versterken; 
  • De samenwerking met andere private en openbare partners verbeteren, via een onderlinge afstemming van de gevoerde acties, teneinde het traject van de werkzoekenden te vergemakkelijken; 
  • Bespreken en coördineren van de operationele doelstellingen van dit partnerschapskader.

 

Lees hier de volledige tekst van het Partnershipkader