Beleidsnieuws

Verplicht inburgeringstraject

Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering heeft op 8 september jongstleden haar goedkeuring gehecht aan het gewijzigde samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) over het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het samenwerkingsakkoord is aangepast naar aanleiding van de goedgekeurde ordonnantie van de Verenigde Vergadering van de GGC van juli dit jaar, waardoor nieuwkomers in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voortaan de keuze hebben tussen een tweetalig inburgeringstraject beheerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, of een Nederlandstalig traject beheerd door het Agentschap Integratie en Inburgering (BON). 

De Vlaamse Gemeenschap blijft bevoegd voor het Nederlandstalig inburgeringstraject en voorziet hiervoor 4.000 trajecten, het tweetalig traject gaat voor 6.000. De minister-president Jan Jambon (N-VA) en de Vlaamse minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) zullen het samenwerkingsakkoord namens de Vlaamse Gemeenschap ondertekenen. De Vlaamse Regering hecht tegelijk haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van onder meer de SERV.

Voor juni 2022 was een inburgeringstraject in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrijwillig, en dus niet verplicht. De COCOF (Franse Gemeenschapscommissie) zal in de toekomst geen inburgeringstrajecten meer aanbieden. BON (het Agentschap voor Integratie en Inburgering in het Brussels Gewest) en het Huis van het Nederlands spelen een centrale rol in de uitvoering van de Nederlandstalige trajecten.

U vindt meer info in de Nota aan de Vlaamse Regering.