Beleidsnieuws

Vlaamse beleidstoelichting Inburgering

Vlaamse regering

De nota ‘Beleids- en begrotingstoelichting Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering’ van de Vlaamse regering is uit. Uiteraard komt daarin ook het Brussels Gewest aan bod.

“In 2024 wacht ons andermaal een veeleisende agenda. We bundelen onze krachten met het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, In-Gent, het Huis van het Nederlands Brussel, LEVL vzw, het Vlaams Mensenrechteninstituut, INTER, het Agentschap Binnenlands Bestuur, de lokale besturen en de middenveldorganisaties”, stelt de minister (recent werd Bart Somers, Open VLD, vervangen door partijgenoot Gwendolyn Rutte). “Samen zetten we ons volledig in om van het samenleven in Vlaanderen een succesverhaal te maken. 2024 wordt het sluitstuk in de verwezenlijking van het Vlaamse regeerakkoord”. 

Naar aanleiding van een nieuwe ordonnantie betreffende de verplichte inburgering in Brussel werd het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige gemeenschapscommissie (Cocof) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) gewijzigd. Er zijn 4.000 inburgeringstrajecten in Brussel voorzien, en er wordt bijkomend ingezet op het Nederlands leren in Brussel door taalcursussen aan te bieden. Van BON verwacht de minister dat ze een actief wervingsbeleid gaan voeren om het Nederlandstalige aanbod in de kijker te zetten.

Een manier om het taalniveau aan te tonen, is door een certificerende taaltest af te leggen. De minister voorzag in de ontwikkeling van deze testen, die in de loop van 2024 in het beheer van de agentschappen Integratie en Inburgering, en het Huis van het Nederlands Brussel zullen komen. Het is namelijk aan de agentschappen en het Huis om de certificerende taaltesten aan te bieden en af te nemen. Met de hertekening van het inburgeringsbeleid wordt hiervoor voortaan ook een retributie gevraagd.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) blijft de regierol over het Vlaamse integratiebeleid opnemen in Brussel-Hoofdstad. Naast het Plan Samenleven krijgen ze hiervoor op basis van hun meerjarenplanning jaarlijkse middelen toegekend voor de uitvoering van specifieke acties die aansluiten bij de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Lees hier de volledige toelichting.