Over Tracé Brussel vzw

Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige Brusselse organisatie die volop inzet om de werkloosheid in onze hoofdstad aan te pakken. Dat doet ze door ruim te denken én te werken. Haar missie? De positie op de arbeidsmarkt versterken van alle werkzoekenden, zeker van kwetsbare groepen, en hun inschakeling bevorderen. Samen met een netwerk van partners, ontwikkelt Tracé Brussel vzw innovatieve wegen naar opleiding, werk en een solidaire economie.

TB
Tracé Brussel
MISSIE/VISIE

Missie

Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige vzw die zich dagelijks inzet om Brusselse werkzoekenden in te schakelen op de arbeidsmarkt. Enerzijds doet ze dit via individuele begeleiding van Brusselse werkzoekenden (die Nederlands spreken of willen leren) naar werk of een opleiding. Tracé Brussel vzw realiseert dit door hen te informeren, oriënteren, hun competenties te versterken en hen te bemiddelen naar werk via contacten en netwerking met werkgevers. Ze verleent ook informatie en diensten aan (jong)volwassenen die op zoek zijn naar een opleiding of studie. Anderzijds werkt Tracé Brussel vzw samen met en ondersteunt ze Brusselse organisaties binnen de opleidings- en tewerkstellingssector en versterkt ze de relatie onderwijs-arbeidsmarkt. Tracé Brussel vzw vormt zo een brug tussen de verschillende partnerorganisaties binnen het werkveld van inschakeling, opleiding en begeleiding. Ze informeert Brusselse leerlingen over de arbeidsmarkt en signaleert ook noden aan het Brussels beleid en institutionele partners. Tracé Brussel vzw streeft naar gelijke kansen, laagdrempeligheid en empowerment.

Visie

Tracé Brussel vzw is een Brusselse Nederlandstalige organisatie die de werkloosheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest aanpakt. Dat doet ze door ruim te denken én te werken. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het ondersteunen van kwetsbare groepen met als doel hun positie op de arbeidsmarkt te versterken en hun inschakeling te bevorderen waarbij ieders talent telt. Tevens wordt hiervoor meegewerkt aan een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Vijf pijlers waarop deze visie steunt zijn: begeleiden, verenigen, informeren, adviseren en innoveren.

Het is essentieel om kwetsbare groepen te begeleiden in hun zoektocht naar een job of een beroepsopleiding, maar hen ook aan te moedigen en te ondersteunen bij keuzes inzake levenslang en levensbreed leren. Aparte focus wordt gelegd op e-inclusie.

Via netwerking op lokaal, regionaal en sectoraal niveau én samenwerking tussen organisaties en instellingen die Brusselaars begeleiden naar werk, (beroeps-)opleiding en/of werkervaring aanbieden, beoogt de organisatie een betere doorstroom naar en instroom op  die arbeidsmarkt.

Informatieverstrekking en sensibilisering zijn daarbij primordiaal om betrokkenen en SPI-sector degelijk te informeren over het Nederlandstalig én meertalig aanbod  alsook  over de actualiteit en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Om een betere afstemming te bevorderen met de Brusselse arbeidsmarkt  signaleren we knelpunten aan Brusselse én Vlaamse beleidsmakers, adviseren we actoren werkzaam op de Brusselse scène van opleiding en werk.

We blijven investeren in vernieuwende initiatieven, in eigen werking en in de sector, samen met onze partnerorganisaties.

HOE ZIT DE ORGANISATIE IN ELKAAR?

Organigram

Tracé Brussel bestaat uit vier thematische teams: Begeleiding Werkzoekenden, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Leerwinkel Brussel en Partnerwerking, ondersteund door het team Personeel & Organisatie. De teams worden aangestuurd door de teamleiders, die samen met de directeur in het directieteam zitten. 

Organigram

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan van Tracé Brussel vzw is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, inschakelingsorganisaties en uit deskundigen.

Frans De Keyser

Voorzitter - Beci

Inge Van Brabant

Ondervoorzitter - JES

Maarten Gerard

ACV Brussels Gewest

Justine Scholiers

ACLVB

Anton Van Assche

UNIZO Brussel

Daan Uytterhaegen

Ligo Brusselleer

Sofie Hoenkamp

InBrussel

Patrick Coucke

Deskundige

Elke Eenens

Adviserend lid - VGC

Geert Pauwels

Adviserend lid - VDAB Brussel

 

In de Algemene Vergadering zetelen dezelfde leden als in het Bestuursorgaan, uitgebreid met Thierry Timmermans (OCMW Stad Brussel) en Herman Verhelst (Groep INTRO) als deskundigen.

Thierry Timmermans

OCMW Stad Brussel

Herman Verhelst

Groep INTRO