Vooraan

Interview Cristina Amboldi (Actiris)

Actiris

“Elk jaar moeten er bijkomend 2.000 Brusselaars in Vlaanderen werken, het aantal bedrijven dat beroep doet op Actiris moet stijgen met 5%, de Jongerengarantie moet gereactiveerd worden, het aantal werkzoekenden begeleid door Actiris en haar partners moet dit jaar stijgen met 10%”. stelt Cristina Amboldi, directrice van Actiris, in een interview in De Tijd/l’Echo.

Beleidsnieuws

RECHTZETTING: Stopzetting Inschakelingsgeco’s

BP

In onze vorige nieuwsbrief hebben we foutief vermeld dat de GECO contracten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden afgeschaft. Deze verklaring vereist verduidelijking, aangezien het specifiek gaat om de inschakelingscontracten, ook bekend als inschakelingsgeco's.

Conceptnota voor nieuwe regelgeving arbeidsmatige activiteiten (AMA’s)

VP

Op 1 februari vond een hoorzitting plaats in het Vlaams parlement omtrent de methodiek arbeidsmatige activiteiten (AMA-trajecten) binnen arbeidszorg. Een conceptnota werd voorgelegd door enkele leden van de CD&V-fractie met diverse aanbevelingen om arbeidsmatige activiteiten als methodiek verder uit te werken ten behoeve van zeer kwetsbare personen die niet, nog niet, of niet meer terecht kunnen op de reguliere of de beschermde arbeidsmarkt. 

Memorandum meertaligheid in Brussel

Be talky

Op woensdag 07/02/2024 presenteerde de Brusselse Raad voor Meertaligheid zijn Memorandum. De Raad is een aantal jaar geleden in het leven geroepen door minister Sven Gatz, bevoegd voor, onder meer, de promotie van meertaligheid in Brussel. Als tweede meest meertalige stad van de wereld, na Dubai, is Brussel de eerste stad in de wereld die een minister voor meertaligheid heeft. 

Samenwerkingsakkoord Individual Learning Account

FR

De ministerraad van de federale regering heeft op voorstel van minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS) een ontwerp van samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet goedgekeurd met de bedoeling de oprichting en het beheer van het digitaal portaal genaamd ‘Individual Learning Account’ te realiseren.

Nieuws uit de sector

Project Jobcreatie 2024

Sociare

Het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk herlanceerde op 22 januari het project Jobcreatie in het kader van VIA6. Dit heeft als doel de tewerkstelling van min-26-jarigen en 55-plussers in de Nederlandstalige socioculturele sector te bevorderen. 

Projectoproep Europees Jaar van de Vaardigheden

EYS

Tijdens het Europees Jaar van de Vaardigheden, of The European Year of Skills (EYS), wordt een hele reeks aan acties en initiatieven in de kijker gezet om de mismatch tussen vaardigheden van werkzoekenden en jobs op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bovendien krijgen mensen en bedrijven de kans bij te dragen aan de groene en digitale transities.

Projectoproep Youth Solidarity Awards

KBS

Het Ethias Impact Fund biedt met de Youth Solidarity Awards financiële steun aan Belgische vzw's en OCMW's voor projecten waarmee ze kwetsbare jongeren ondersteunen om uit een armoedesituatie te geraken. Om de impact van het project te vergroten worden partnerschappen met organisaties voor armoedebestrijding, scholen, opleidingscentra, CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding), jeugddiensten, etc. aangemoedigd.

Publicaties en analyse

Jaarlijkse analyse van de arbeidsmarkt 2023

AVB

Actiris heeft haar ‘Stand van zaken: de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest’ -editie 2023 gepubliceerd. Meer specifiek komt aan bod: demografische evoluties, de vervangingsratio van de actieve bevolking, interne werkgelegenheid, arbeid in loondienst, zelfstandige arbeid, focus op de sectorale effecten na twee jaar crisis, demografie van de ondernemingen, de activiteitsgraad, de werkloosheidsgraad, kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden, en tenslotte de arbeidsreserve.

Pers

Nieuwe opleiding fietskoeriers

Bruzz

Een nieuwe, speciale opleiding voor fietskoerier blijkt succes te hebben, meldt Bruzz op haar website. De job van fietskoerier heeft de wind in de zeilen. De opleiding is vooral ook gericht op het welzijn van de kandidaten.

Nieuws zoeken